Skip to main content

De mest almindelige spørgsmål om radonmåling på arbejdspladsen

De mest almindelige spørgsmål om radonmåling på arbejdspladsen

Her forsøger vi at give nogle overordnede svar på de mest almindelige spørgsmål om radonmåling på arbejdspladsen.

Hvorfor skal man måle radon på arbejdspladsen?

I øjeblikket har strålebeskyttelsesforordningen i Sverige fastsat et referenceniveau for radon på 200 becquerel per kubikmeter (Bq/m3) udtrykt som årlig gennemsnitlig aktivitetskoncentration. Det er på linje med den svenske arbejdsmiljøstyrelses forskrifter, som lyder på 200 Bq/m3 som hygiejnisk grænseværdi for radon. Den eneste måde at finde ud af, om arbejdspladsen har et forhøjet radonniveau, er at måle.

Radon og sundhedsrisici

Radon er et såkaldt henfaldsprodukt fra uran, der findes i undergrunden. Eftersom det er en gas, kan den slippe ind i bygninger via jorden. Afhængigt af bygningens konstruktion og udformning af ventilationssystemer kan forøgede niveauer af radon opstå i indendørsluften. I nogle tilfælde kan byggematerialet også være en kilde til radon. Når radon henfalder, opstår en radioaktiv alfastråling, som kan skade vores lungevæv. Hvis man gennem flere år udsættes for forøgede niveauer af radon, er der risiko for at udvikle lungekræft. Sveriges strålesikkerhedsmyndighed vurderer, at cirka 500 svenskere hvert år rammes af lungecancer som følge af radon. Det er den næsthyppigste årsag efter rygning. Jo højere niveauet er, og jo længere tid man eksponeres, desto større risiko er der for, at radon forårsager skade.

Hvordan udfører man en radonmåling på en arbejdsplads?

Det er nemt at måle radon. Inden man gør det, bør man dog kontrollere, om en radonmåling allerede er gennemført og i så fald hvornår. Ejendommens ansvarlige skulle gerne vide dette. Bemærk, at målingen ikke må være ældre end 10 år. For at målingen skal være gyldig, må der heller ikke have været udført ombygninger eller ændringer af ventilationen, siden radonmålingen blev gennemført.

Antal dosimetre og hvor man placerer dem

For at få et måleresultat, som er sammenligneligt med grænseværdien for radonindholdet på arbejdspladser, er det nødvendigt, at man foretager en 2-3 måneders måling med dosimetre fra et radonlaboratorium, som er akkrediteret i overensstemmelse med ISO 17025. Dette er for at få en pålidelig værdi, som svarer til et årsgennemsnit for radonindholdet på arbejdspladsen. Bemærk, at målingen skal gennemføres i opvarmningssæsonen – 1. oktober til 30. april.

Hvor mange dosimetre man skal sætte op, afhænger af stedets størrelse og antallet af rum og etager. Rådet er at følge den internationale metodebeskrivelse – IRMA. Den indebærer, at man anvender flere dosimetre, men den giver samtidig et betydeligt bedre overblik over radonsituationen på arbejdspladsen. Ved at følge IRMA risikerer man heller ikke at overse rum med forhøjede værdier. Desuden giver IRMA’s metodebeskrivelse et bedre grundlag, hvis man skal gå videre og gennemføre foranstaltninger for at sænke radonniveauet. Kontakt gerne et akkrediteret radonlaboratorium som f.eks. Radonova. Så hjælper vi dig med at beregne antallet af dosimetre. Vi har også digitale værktøjer på vores hjemmeside, som gør det let at beregne antallet af dosimetre, der skal til for at gennemføre en måling.

Hvordan foregår en radonmåling

Når dosimetrene er leveret, skal de anbringes i overensstemmelse med instruktionerne. Normalt placerer man dem hængende fra loftet eller liggende på en hylde. De skal placeres mindst 25 cm fra gulvet, loftet eller væggen. Det skyldes, at luftflowet langs disse overflader som regel ikke er repræsentativt for det luftflow, som medarbejderen færdes i. Derfor skal man heller ikke placere dosimetrene i nærheden af ventilationsanlæg, yderdøre, vinduer, radiatorer eller andre varmekilder. Man skal også undgå vådrum. Bemærk, at målingen starter, når du åbner den gennemsigtige plastemballage, som dosimetrene ligger i. Når målingen begyndes, registrerer man starttiden for det pågældende dosimeter i webapplikationen Mine sider. Der registrerer man også stoptiden, inden dosimetrene sendes tilbage til laboratoriet for analyse. Analysesvaret får man normalt inden for en uge.

Hvad sker der, hvis radonniveauet ligger over grænseværdien?

Udfør først en opfølgende måling i arbejdstiden

Et første trin at tage i forbindelse med en forøget målt værdi er at undersøge radonniveauet i arbejdstiden. Da de fleste arbejdspladser er ventilationsregulerede og har slukket ventilationen uden for arbejdstiden, afspejler et årsgennemsnit (med målinger udført døgnet rundt) ikke altid værdien i arbejdstiden. Via en opfølgende måling i 1-3 uger i arbejdstiden (i de arbejdslokaler, som har forhøjet radonindhold) kan man finde frem til faktoren mellem radonindholdet i arbejdstiden og radonindholdet i både arbejdstiden og ikke-arbejdstiden. Ved at gange denne faktor med det tidligere målte årsgennemsnit kan man beregne et korrigeret årsgennemsnit, som tydeligere viser, hvilket radonindhold man eksponerer personalet for i arbejdstiden. Hvis denne værdi ligger under den hygiejniske grænseværdi 200 Bq/m3, er radonreducerende foranstaltninger ikke nødvendige.

Kontakt en radonkonsulent for eksperthjælp

Hvis også det korrigerede årsgennemsnit ligger over grænseværdien, skal man iværksætte foranstaltninger til reduktion af radonindholdet. På en arbejdsplads er det typisk via ventilationen, man kan reducere radonindholdet, men der er også andre løsninger. I denne situation er det sikreste at kontakte en certificeret radonkonsulent, som kan hjælpe.

Vi håber, at ovenstående information har været en hjælp. Held og lykke med målingen af radon på din arbejdsplads!

De mest almindelige spørgsmål om radonmåling på arbejdspladsen

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.