Her samler vi aktuelle nyheder og information om radon

Sådan sikrer Radonova optimal kvalitet i radonmålingen

By Radonmåling No Comments

Radonova har altid stræbt efter nøje at overholde lovgivningskravene i alle de lande, hvor vi udfører radonmålinger, så vi kan tilbyde vores kunder en høj kvalitet i vores service. Vi sørger omhyggeligt for at fastholde vores ISO17025-akkreditering, deltage i alle de sammenligningstest, vi inviteres til, samtidig med at vi nøje overholder de måleprocedurer, som de forskellige nationale myndigheder definerer.
Desuden udfører vi strenge og ekstra krævende kvalitetskontroller internt for at sikre den bedst mulige ensartethed og kvalitet i vores produkter.

Valg af råstoffer

Radonova har adskillige leverandører af CR39-plastik for at gardere os imod, at den ene eller anden skulle svigte. Disse råstoffer leveres til os i form af partier, hvorfra vi producerer omkring 120 film til indsætning i vores dosimetre.
Efter et indledende trin med præ-ætsning, hvor filmene renses, sættes en del af dem til side med henblik på test. Vi anbringer dem under mikroskop for at tælle antallet af alfaspor, der allerede findes på filmen. Målet er at kontrollere kvaliteten af de leverede råstoffer. Det antal spor, der måles, skal være under en vis værdi, sådan at filmene fra samme parti kan anbringes på samlebåndet.

Kalibrering af dosimetre

Efter fremstillingen anvendes 3 % af dosimetrene til kalibreringseksponeringer, hvilket er et højt tal sammenlignet med laboratorier, hvor det nogle gange kun er omkring 1 %. Det er dog en af grundene til, at Radonova har en kvalitet i topklasse, når det kommer til radonmåling. Disse dosimetre sendes til forskellige nationale strålingskamre (PhE i England, BfS i Tyskland, SSM i Sverige og Bowser-Morner i USA), hvor kalibreringen udføres. De udsættes for forskellige radonniveauer for at bestemme kalibreringsfaktorerne, der er repræsentative for de typiske værdier,som de fleste af dosimetrene, der sendes til vores kunder, udsættes for, men også mere ekstreme værdierfor at sikre, at dosimetrene er effektive i alle situationer.
Kalibreringsfaktorerne, der anvendes til at bestemme eksponeringen af dosimetre, beregnes for partier af cirka 1.000 til 2.000 film.

Beregning af dosimetrenes baggrund

Radonova bruger også en del af sin produktion, 6 % af dosimetrene, til at beregne dosimetrenes ueksponerede baggrund. Grundlæggende beregner vi det gennemsnitlige antal spor, der skal trækkes fra det totale antal spor optalt efter målingen. For at gøre dette ætser og måler vi filmene fra de udvalgte baggrundsdosimetre, lige inden kundedosimetrene forventes returneret til analyse. På den måde finder vi en korrekt baggrundsværdi for hvert parti med 120 film.
Den typiske baggrundsværdi for et Radtrak2 dosimeter er cirka 15 kBqh / m3, og standardusikkerheden er cirka 4 kBqh / m3.

I sidste ende er det 12 % af CR-39-filmproduktionen og næsten 10 % af alle dosimetre fremstillet af Radonova, som aldrig når frem til kundernes postkasser. Dette krav, som vi pålægger os selv, gør det i kombination med diverse nationale krav på området muligt for os at opretholde et meget højt kvalitetsniveau for vores kunder og fastholde vores position som globalt førende inden for radonmåling.

Sådan sikrer Radonova optimal kvalitet i radonmålingen

Derfor skal man måle radon i jorden ved nybyggeri.

By Radonmåling No Comments

Når radon er på dagsordenen, handler mange af spørgsmålene om radonindholdet i jorden. Det er ikke så mærkeligt, da forhøjet radonindhold i indendørsluften for næsten alle ejendommes vedkommende skyldes, at radon slipper eller suges ind fra jorden. Det er samtidig vigtigt at påpege, at radonindholdet i jorden, hvor ejendommen befinder sig, i mange tilfælde ikke bestemmer, hvilket niveau man får i indendørsluften. I de fleste tilfælde spiller bygningsteknikken og opbygningen af ventilationssystemet en mere afgørende rolle for det indendørs radonindhold. Dog kan der være gode grunde til at kende radonindholdet i jorden, når man planlægger at bygge en ny ejendom. I tilfælde af høje niveauer i jorden bør man være ekstra omhyggelig og indbygge en radonbeskyttelse i konstruktionen fra begyndelsen.

Radonindholdet i forskellige jordtyper

For at håndtere radonspørgsmål korrekt, når man bygger nyt, er det nødvendigt at forstå, hvordan radon dannes, og hvor det findes. Radon dannes, når radium henfalder, hvilket sker i forbindelse med uranhenfald. Radium og uran findes naturligt i alle bjergarter og dermed i alle jordtyper. Dog kan indholdet variere, hvilket også påvirker radonindholdet i forskellige jordtyper. I nogle tilfælde kan høje radonniveauer også opstå på grund af såkaldt bundfald af uran og radium fra grundvandet.

En anden vigtig påvirkningsfaktor er, hvordan mineralkornene i jordtypen er udformet. Generelt kan man sige, at radiumholdige korn med en omfattende eksponeret flade medfører en større afgivelse af radon fra kornene. Fladens størrelse tiltager som regel i takt med aftagende kornstørrelse og større revnedannelse i kornene. Derudover påvirkes radonindholdet i jorden af, hvordan radon diffunderer (spreder sig) fra jorden til atmosfæren, hvilket blandt andet styres af jordens porøsitet og vandindhold samt vinden. Den betyder så, at radonindholdet i jorden kan variere afhængigt af vejret.

Den eneste måde at finde radonindholdet i jorden på er at måle. For at minimere effekten af forskellige vejrforhold bør målingen foretages i en dybde af 0,8 – 1 meter. Det kan gøres med to forskellige målemetoder – den digitale og den passive.

Bemærk! Ligesom i mange andre sammenhænge er det både billigere og nemmere at gøre det korrekt fra begyndelsen. Det gælder også i forhold til radon og nybyggeri. Så sørg for, at du får styr på det tidligt i processen. Det betaler sig.

Sæsonarbejdere er et vigtigt led i Radonovas radonmålinger og analyse

By Nyheder No Comments

Radonmåling er i høj grad årstidsafhængig med maj måned som afsluttende højdepunkt. Men allerede fra oktober er der travle dage, når tusinder af detektorer skal sendes ud til kunderne og modtages igen med henblik på analyse. I forbindelse med det arbejde er ”sæsonarbejdere” en vigtig del af Radonovas virksomhed. Vi har talt med 25-årige Melker Lindberg, som er ved at afslutte sin første sæson hos Radonova.

Hvad fik dig til at søge jobbet som sæsonarbejder?

En god ven af familien har arbejdet her i godt et år og omtalt arbejdspladsen positivt. Han nævnte, at der ville blive brug for ekstrapersonale til højsæsonen og fortalte om jobbet. Det vakte min interesse. Efter at have arbejdet på et ældrecenter fra tid til anden gennem flere år havde jeg behov for at lave noget helt andet i en periode.

Vigtigt med strukturerede processer

Fortæl lidt om jobbet og hverdagen som sæsonarbejder?

Jeg er en del af det team, som tager imod alle de dosimetre, som sendes tilbage efter at have været brugt til måling. Når de returnerede pakker og kuverter er åbnet, scanner vi dosimetrene ind i systemet og tager sporfilmene ud. Derefter sættes sporfilmene op i karrusellerne, hvor de gøres klar til ætsningen, som er næste trin i processen.

Derudover har der været en del arbejde med dokumentation. Selvom mange dele og processer er digitaliserede, er der stadig blanketter, Excel-ark og håndskrevne notater, som sendes ind sammen med dosimetrene og skal samles, mærkes, scannes og indstanses i systemet.

Er der nogen ting, du synes har været sværere, end du havde forventet?

Arbejdet med at sætte dosimetrene op i karrusellerne kan være ensformigt, hvilket mine kolleger advarede mig om allerede i starten. Jeg har fundet ud af, at den store udfordring er at holde fokus. Det er en særlig interessant udfordring for mig, fordi jeg har ADHD. Det er dog gået overraskende godt, fordi man aldrig sidder alene i afdelingen. Det kan derfor være ganske hyggeligt faktisk, lidt som at skrælle kartofler med sine venner.

Hvordan oplever du Radonova som arbejdsplads?

Det første, jeg tænker på, er, at det er en stabil og afslappet arbejdsplads. Her er også hyggelige kolleger, som gør, at arbejdsdagene går ganske hurtigt. Jeg havde dårligt nok hørt om radonmålinger, inden jeg startede her. Efter bare en enkelt sæson føler jeg, at jeg har lært en hel del. Nu har jeg søgt ind på kokkeuddannelsen i Gryhyttan til efteråret. Hvis jeg ikke bliver optaget og bliver tilbage i Uppsala, er det meget muligt, at jeg søger job som sæsonarbejder hos Radonova igen.

Melker Lindberg, sæsonarbejder

Melker Lindberg

Kvalitetssikret radonmåling i alle led

By Okategoriserade No Comments

Fem områder, hvor Radonova kvalitetssikrer radonmålingen

Radonova har lige fra starten arbejdet for at sikre den højeste kvalitet i alle led. Det har også bidraget til, at vores måleservice i dag er godkendt verden over og gennemføres på en korrekt måde i overensstemmelse med de nationale krav. Indtil nu har vi leveret radonmålinger til mere end 50 lande. Ved hjælp af effektive processer og en høj grad af digitalisering kan vi også tilbyde korte leverance- og analysetider, både i Europa og Nordamerika.

Her beskriver vi vores fem vigtigste søjler i kvalitetsarbejdet:

Akkreditering

Radonovas målemetoder er akkrediterede iht. ISO/IEC 17025. Det betyder, at vores måleprocesser løbende revideres af et uafhængigt statsligt organ, som er medlem af European Accreditation. Undersøgelsen gennemføres årligt og foregår på stedet over mindst to dage. Vi revideres også i forhold til upartiskhed, hvilket er et krav i ISO/IEC 17025. Det indebærer kort fortalt, at Radonova ikke må have nogen egeninteresse i at påvise et bestemt måleresultat. Læs mere om vores akkreditering her.

Validering

Nogle lande kræver, at man validerer sin måleproces. Det foregår normalt ved, at man sender dosimetre ind til blindtest hos en national myndighed, hvor dosimetrene eksponeres for forskellige niveauer af radon. Dosimetrene sendes bagefter tilbage til Radonovas laboratorium, hvor de analyseres, og et måleresultat udarbejdes. Dette resultat sammenlignes derefter med den officielle værdi fra de nationale myndigheder. Her kan du læse om resultatet fra vores seneste valideringstest.

Sammenligningstest

Radonova deltager regelmæssigt i nationale og internationale sammenligningstest. Her deltager forskellige radonlaboratorier frivilligt, og dosimetrene fra de forskellige leverandører eksponeres samtidigt for et radonindhold, som deltagerne ikke kender i forvejen. Resultaterne fra testene anvendes som grundlag for Radonovas akkreditering. En af de mest krævende sammenligningstest er den, der gennemføres af det statslige tyske BfS (Bundesamt für Strahlenschutz). Her kan du læse mere om Radonovas resultater fra denne test.

Kontrol hos kunder

Kontroller hos Radonovas kunder foregår ikke mindst i USA og Canada, som i forhold til Europa har en delvist anden måde at sikre kvaliteten hos radonlaboratorier på. Blandt andet skal hvert tiende anbragte dosimeter have en ”duplicate”. Det betyder, at der skal være to dosimetre ved 10 procent af målepunkterne, og at resultaterne fra disse skal sammenlignes. På den måde kan man kontrollere, at resultaterne fra målelaboratoriet er konsistente. For at kontrollere præcisionen skal kunder, der placerer mange dosimetre, også sende tre procent af dosimetrene fra Radonova til et testlaboratorium med bestemte referenceværdier. Det bliver en såkaldt blindtest for Radonovas dosimetre, hvor kunden kan bekræfte den høje kvalitet, vi har lovet. Kunder skal også udføre kontroller af ikke-eksponerede detektorer, såkaldte ”blanks”.

Egne test

I hver måleproces lægger vi mindst to detektorer, som er blevet eksponeret, i et kalibreringskammer med et kendt radonindhold. Ved at kontrollere, at disse detektorer viser det korrekte resultat, udføres en undersøgelse og kvalitetssikring af måleprocessen på laboratoriet.

Valideringstest: Radonova får høj karakter af PHE

Sådan returnerer du dosimetre korrekt

By Radonmåling No Comments

Hos Radonova stræber vi altid efter den højeste kvalitet i alle led. Derfor vil vi her understrege betydningen af, at vores dosimetre returneres korrekt. For at undgå forkerte analyseværdier bør dosimetre af typen ”alpha-track” (Radtrak2, Rapidos og Duotrak) generelt ikke returneres i lukkede plastikposer. Hvis måletiden er kortere end 14 dage, bør de aldrig placeres i lukkede plastikposer til returnering.

Grunden til, at dosimetrene ikke bør lægges i lukkede plastikposer, er, at radon adsorberes (”sætter sig fast”) i plasten til dosimetrene, hvilket kan give fejlagtigt forhøjede værdier svarende til 10-20 procent, hvis måletiden har været kort. Jo længere tid dosimeteret ligger i den lukkede pose, desto større bliver afvigelsen. Det gælder især, hvis posen er lille, og dens volumen ligger tæt på detektorens.

– Man har længe kendt til risikoen for afvigelser, når dosimetre placeres i lukkede plastikposer. Det fremgår også af vores instruktioner, at poser ikke skal lukkes ved returnering. Vi mener alligevel, det er vigtigt at sprede budskabet for at reducere risikoen for fejl. Det skal også siges, at risikoen for ekstra radoneksponering ved transport i poser, der ikke er lukkede, generelt er meget lav i sammenligning med risikoen for ekstra eksponering i lukkede poser, siger Tryggve Rönnqvist, teknisk chef hos Radonova Laboratories.

Hvad er radon?

Radon er en radioaktiv gas, som slipper ind fra jorden og i nogle tilfælde kommer fra byggematerialer. Afhængig af jordbunden under huset og konstruktionstypen kan der opstå skadeligt høje koncentrationer af radon. Radon er en sundhedsrisiko, som næst efter rygning er den mest almindelige årsag til lungekræft. Globalt estimeres det, at 230.000 mennesker hvert år får lungekræft som følge af langvarig eksponering for radon.

Ifølge World Health Organization, WHO, er 3 % – 14 % af alle tilfælde af lungekræft forårsaget af radon, afhængigt af hvor man bor. WHO anbefaler en grænseværdi for radonindholdet på 100 Bq/m3.

Kilde:
Möre and Hubbard, “222Rn ABSORPTION IN PLASTIC HOLDERS FOR ALPHA TRACK DETECTORS: A SOURCE OF ERROR”, Radiation Protection Dosimetry, Vol. 74, Nos. ½ pp. 85-91 (1997).

Rapidos

Information i anledning af coronakrisen og covid-19

By Nyheder No Comments

Radonova har truffet en række foranstaltninger for at sikre de kritiske processer under den nuværende pandemi og spredning af covid-19. Ligesom andre virksomheder er vi påvirkede af den meget alvorlige situation, men fortsætter indtil videre med at udføre analyser og leverancer uden forstyrrelser. Vores kundesupport er åben som normalt og tilgængelig for dig, der har spørgsmål til radon og radonmåling.

For at mindske smittespredningen arbejder de medarbejdere, der kan det, hjemmefra indtil videre. De, der bemander vores laboratorium og sikrer andre funktioner, der ikke kan håndteres hjemmefra, er meget fokuseret på at mindske risikoen for eksponering eller spredning af covid-19.

Coronavirussens hærgen minder os også om, hvorfor vi er til og arbejder med det, vi gør. Ligesom radon er covid-19 en alvorlig sundhedsrisiko, som kan skade vores lunger. Det gør os mere motiverede end nogensinde før for at fortsætte vores arbejde og bidrage til at fremme menneskers sundhed.

Aktuel information om coronavirussen og covid-19 findes på sundhedsstyrelsen.dk.

Karl Nilsson, vd Radonova Laboratories

farligt

Måleinstrumenter: veteran drives af at hjælpe kunderne

By Radonmåling No Comments

Fredrik Lindén har mange års erfaring med at arbejde med måleinstrumenter til radon. Da hans tidligere arbejdsgiver Gammadatas afdeling for radoninstrumenter blev erhvervet af Radonova i begyndelsen af 2019, blev Fredrik en del af et instrumentværksted, der arbejder på højtryk.

– Jeg trives rigtig godt med en varieret arbejdsdag. Mine arbejdsopgaver strækker sig fra indkøb og lagerhåndtering til service, test og produktion. Vores måleinstrumenter og de ydelser, vi tilbyder, har en stor indvirkning på vores kunders forretning og hverdag.

– Service- og supportarbejdet indebærer meget tætte kundekontakter. Det er stimulerende og giver arbejdet en særlig mening, når man kan hjælpe kunden så hurtigt og godt som muligt. Testfasen er også sjov, fordi den afrunder et omfattende arbejde på værkstedet. Dermed får vi en vigtig bekræftelse af, at instrumentet er klar til brug i felten.

Frihed og ansvar fremmer engagementet

– Der er god plads til individet hos Radonova. Jeg kan mærke, at jeg er på en arbejdsplads, hvor den enkelte medarbejders og virksomhedens mål stemmer overens. Vi ønsker at tilbyde rigtig gode instrumenter og radonmålinger, der hjælper både vores partnere og de enkelte forbrugere. Med frihed og ansvar vokser også engagementet. Det tror jeg er vigtigt, når man som os arbejder meget med relativt komplekse flows og processer. Det skal gøres rigtigt i alle led.

Erhvervelsen gav Radonova et komplet instrumentprogram

Ved at erhverve radoninstrumentdelen af Gammadata Instrument i begyndelsen af 2019 fik Radonova et komplet program med instrumenter og produkter til at måle radon. Erhvervelsen indebærer, at Radonova har forstærket sin position som verdensførende inden for radonmåling i hjem og på arbejdspladser.

Måleinstrumenter: veteran drives af at hjælpe kunderne

Tryggve Rönnqvist modtager årets ERA Award

By Nyheder No Comments

Ved den europæiske radonuge, der for nylig blev afholdt, modtog Radonovas radonspecialist Tryggve Rönnqvist årets ERA Award. Tryggve får prisen for sit mangeårige arbejde og sin ekspertise inden for radonspørgsmål samt udviklingen af nye innovative løsninger til radonmåling.

Tryggve Rönnqvist fik prisen med overbevisende flertal i konkurrence med tre andre europæiske radoneksperter. Ud over Tryggves viden og erfaring var der blevet lagt mærke til hans tilgængelighed og vilje til at hjælpe branchekolleger og andre med interesse for radonspørgsmål.

ERA er en vigtig organisation med stor indflydelse på forskningen og spørgsmål, der vedrører radon og radonmåling. Jeg er naturligvis både glad og stolt over at modtage årets ERA Award. Hele mit arbejdsliv har været præget af forskning og vidensudveksling inden for spørgsmål, der har med radon at gøre. Jeg er derfor meget stolt over prisen og vil gerne takke ERA’s medlemmer for deres anerkendelse. Prisen er også en påmindelse om, at kampen mod radons sundhedsfarlige effekter er et internationalt anliggende, hvor alle gode kræfter må gå sammen.

Den europæiske radonuge blev afholdt i Wien 24.-28. februar. På konferencen blev en række forskningsprojekter og nye løsninger, som har til formål at mindske de skadelige effekter af radon, præsenteret. Radonova præsenterede blandt andet arbejdet med at formidle risiciene ved radon i Sverige.

Tryggve Rönnqvist arbejder som teknisk chef hos Radonova Laboratories.

Tryggve Rönnqvist modtager årets ERA Award

Travlhed på Radonovas instrumentværksted

By Radonmåling No Comments

Sæsonen for måling af jordradon nærmer sig. Samtidig vokser efterspørgslen på pålidelige radoninstrumenter. Det giver travle dage for Fredrik Lindén og kollegerne i Radonovas produktionsafdeling for radoninstrumenter.

– Fremstillingen af radoninstrumenter er i høj grad baseret på avanceret teknik, men det kræver også erfaring og håndværk. Kvalitetskravene er høje, og hvert instrument skal fremstilles og testes, så det er absolut pålideligt, når det anvendes i felten, siger Fredrik Lindén.

Producerer til en hurtig levering

– For at imødekomme markedets efterspørgsel er vi netop nu ved at lave en serie med jordradoninstrumentet MARKUS 10. Vi forsøger at være et skridt foran og have instrumenter på hylden, så vi altid har dem klar til en hurtig levering. Et instrument består af mange komponenter, og derfor er vi nødt til at arbejde med leverandører, der både leverer høj kvalitet og overholder de aftalte leveringstider. Intet af det kan undværes, når det gælder vores instrumenter, fortsætter Fredrik Lindén.

Robusthet og en enkel håndtering er afgørende

– I dag ved vi, at velafprøvede, robuste og brugervenlige instrumenter er afgørende succesfaktorer. Her er MARKUS 10 et godt eksempel. Vores kunder forventer et driftssikkert præcisionsinstrument, og vi arbejder altid på at leve op til eller overgå disse forventninger. Inden hver slutmontering deltester vi alle modtagne komponenter ud fra høje kvalitetskrav, afslutter Fredrik Lindén.

Kort om MARKUS 10

Radon i jorden er den mest almindelige årsag til forhøjede radonværdier. MARKUS 10 er et instrument, der måler radon i jorden. Det er et bærbart og batteridrevet instrument, der kan måle høje radonkoncentrationer. Princippet er, at et sonderør (et hult spyd) bankes ned i jorden. Derefter pumpes luften gennem sonderøret til et kammer, der detekterer radonens henfaldsprodukter, hvorefter måleresultatet vises på displayet. Måletiden for at måle jordradon er 12 minutter.

Travlhed på Radonovas instrumentværksted

Findes radon kun i vores kældre?

By Radonmåling No Comments

Det korte og korrekte svar er nej, radon forekommer ikke kun i kældre. Derimod er forhøjede radonværdier mere almindeligt i kældre end i husets øvrige dele. Den enkle forklaring på dette er, at kældre ligger i direkte forlængelse af jorden. Radon i jorden er den mest almindelige årsag til forhøjede radonværdier.

Radon er en radioaktiv gas med betegnelsen Rn-222, der dannes, når radium henfalder. Radium dannes fra naturligt forekommende uran i undergrunden og jordarter. Hvis jorden afgiver luft, og husets fundament er utæt, kan den radonholdige luft let slippe ind. Indendørs kan radonindholdet dermed blive højt, nogle gange så højt som flere tusind becquerel per kubikmeter luft. Det skal sammenholdes med referenceværdien 100 Bq/m³, som er myndighedernes grænse for, hvad der er en forhøjet radonværdi.

Indslippet sker typisk via kælderrum

På grund af kontakten med jorden er kældre det sted, hvor radongas oftest slipper ind. Det sker typisk gennem porøse betonfundamenter, utætte pumpebrønde eller afløbstilslutninger, der eksponerer kælderen for jordradon. Lufttrykket i kælderen kan også bidrage til forhøjet radonindhold. Når lufttrykket i kælderrummene adskiller sig meget fra trykket udenfor, kan der opstå en såkaldt ”stack effect”. Kort fortalt betyder det, at kælderen trækker mere luft ind fra den underliggende jord, hvilket så kan påvirke radonindholdet.

Udover at kælderrummene kan bidrage til forhøjede radonværdier, er det vigtigt at forstå, at huse med krybekældre eller betonfundament også risikerer, at radon slipper ind. Man kan desuden betragte kælderen som noget af en ”buffer” ved forhøjede radonværdier, forudsat at kælderen ikke er beboet og afgrænses med en lukket dør. Med krybekælder eller betonfundament risikerer man, at radon slipper direkte ind i boligarealerne. Det er altså ikke sådan, at kælderen er et entydigt onde, når det gælder radon.

– Det er problematisk at sætte lighedstegn mellem kældre og høje radonværdier. Man bør absolut være ekstra opmærksom og altid måle kælderrummene, men forhøjede radonværdier findes ofte i huse og bygninger uden kælder, siger Karl Nilsson, administrerende direktør hos Radonova Laboratories.

Ikke nødvendigvis svært at afhjælpe

Radongas er helt lugtfri og usynlig. Den eneste måde at finde ud af, hvilket radonindhold man har i boligen, er derfor at måle. Hvis en måling påviser forhøjet radonindhold, er det anbefalingen at få hjælp af en radonkonsulent, der kan identificere, hvor radon slipper ind, og hvilke foranstaltninger der kan bidrage til at reducere niveauet til under referenceværdien 100 Bq/m³. Du finder radonkonsulenter på Dansk Radonforenings hjemmeside.

Hvis radon slipper ind via kælderen, kan det i nogle tilfælde være tilstrækkeligt at tætne sprækker og huller ud mod jorden. Det kan også være relevant at skifte eller tætne pumpebrønde- eller afløbskapper. I tilfælde af høje radonværdier kan det dog også være nødvendigt med mere omfattende foranstaltninger for at få indholdet ned under referenceværdien. I disse tilfælde kan det være aktuelt at installere et såkaldt radonsug eller en radonbrønd. Det behøver dog ikke være specielt kompliceret og har ofte en god effekt. (Obs! Radon, som kommer fra byggematerialer, reduceres derimod oftest med en forbedret mekanisk ventilation.)

– Generelt er vores huse blevet stadig mere tætte og modstandsdygtige over for radon. Desuden anvendes ofte radonresistente byggematerialer og velgennemtænkte ventilationsløsninger. Uanset om man bor i et nyt eller gammelt hus med eller uden kælder, rådes man dog til at foretage en radonmåling. Dermed får man helt styr på det og kan træffe foranstaltninger mod forhøjet radonindhold, hvis der er brug for det, afslutter Radonovas Karl Nilsson.

Læs mere om radon og radonmålinger på www.radonova.dk.

Findes radon kun i vores kældre?

Radonova kommer øget efterspørgsel i møde med styrket support

By Nyheder No Comments

Efterspørgslen på pålidelige radonmålinger og radoninstrumenter vokser fortsat. For noget tid siden udbyggede Radonova sin support med endnu en medarbejder, Erica Hall.

Erica fortæller her om et stimulerende arbejde med en masse kundekontakt og gode udviklingsmuligheder.

Fortæl os lidt om din baggrund?

Jeg har en ret blandet baggrund, når man ser på uddannelse og arbejdserfaring. Min uddannelse er inden for hotel, turisme, økonomi og administration. Når det kommer til arbejdet, har jeg blandt andet haft egen virksomhed, været butikschef og arbejdet med ordrehåndtering. I dag føles det som en fordel at have en bred baggrund og stor erfaring med at arbejde med mennesker. At yde en god service og support har nok været lidt af en rød tråd, uanset hvor jeg har arbejdet. Det har også hjulpet mig til hurtigt at falde på plads i mit nye job hos Radonova.

“En masse frihed under ansvar”

Hvad var tiltrækkende ved Radonova?

Det virkede som en seriøs virksomhed med gode visioner og en forretning, der i bund og grund handler om at forbedre menneskers sundhed. Mit indtryk var og er, at det er en arbejdsplads, hvor man kan vokse som individ. Der er en masse frihed under ansvar. Hvis du ønsker at udvikle dig og rykke videre til nye roller, ligger mulighederne åbne.

Hvordan ser du på supportarbejdet?

Det er rigtigt sjovt med kundekontakt og at gøre dem, der kontakter os, glade. Mange mennesker har ikke nogen større erfaring med radonmålinger, og vi skal selvfølgelig gøre det nemt og enkelt at måle radon, uanset hvor stor eller lille erfaring vores kunder har.

På hvilken måde vil du sige, at arbejdet er stimulerende?

På den ene side sker det ofte, at man taler med tilbagevendende kunder. Det styrker engagementet og opbygningen af en mere personlig relation. På den anden side er arbejdet afvekslende. Du ved aldrig, hvad der kan ske på en dag i supporten. Nogle gange er der opkald hele tiden, og andre gange er der en masse, der skal løses og løses hurtigt. Det synes jeg er sjovt. Jeg tager mig også af det administrative arbejde med vores måleinstrumenter, så det bliver til en god blanding.

“Et fremragende teamwork”

Er der noget, der har været sværere, end du troede?

Det kommer ikke som en overraskelse, men det har ikke altid været så let at lære et helt nyt område. Det er en løbende proces, men jeg bygger videre på min viden undervejs og deltager også i kurser, der hjælper mig i hverdagen. Radonmåling er et område med mange fakta, og jeg synes, det er sjovt at lære nye ting hele tiden. Som sagt hjælper min brede baggrund og erfaring med kundekontakt mig. Hvis ikke du kan lide at tale med folk, er det ligegyldigt, hvor stor faktuel viden du har. Især når du arbejder med support.

Hvordan betragter du Radonova som arbejdsplads?

Det virker, som om vi har en god blanding af folk med forskellig baggrund, viden, interesser og alder. Det har været let at blive en del af gruppen, og nu føles det, som om jeg har været her længere, end jeg egentlig har. Som nyansat får man også god støtte fra kyndige kolleger, der har arbejdet her længere. Der er et udpræget teamwork, og det hjælper os ofte at rykke til nye roller. Dermed får man et godt overblik og forstår hele flowet og vores processer. I min supportrolle er det også en hjælp, idet jeg ofte kan besvare en bred vifte af kundespørgsmål direkte.

Erica Hall

Rekordstor interesse for den europæiske radonuge

By Nyheder No Comments

Interessen for årets udgave af ”European Radon Week” er meget stor. Årets konference afholdes i Wien 24.-28. februar og har været fuldt booket i noget tid. Bag arrangementet står European Radon Association (ERA), EU-kommissionen samt Europas største radonprojekt MetroRADON.

Årets program omfatter blandt andet præsentationer af de studier, der hidtil er udført under MetroRADON. Deltagerne får desuden indsigt i, hvordan implementeringen af det nye direktiv EURATOM BSS er forløbet i de enkelte europæiske lande.

– Konferencen i Wien er uden tvivl en af de vigtigste, der afholdes i år. Her samles europæiske forskere, myndigheder og virksomheder for at udveksle erfaring og viden. Konferencen er også vigtig i den forstand, at den hjælper de forskellige aktører med at identificere, hvilke områder der kræver yderligere forskning og studier. Arrangementet bidrager også til at udvikle og indføre fælles målemetoder og standarder inden for radonmåling, siger Radonovas José-Luis Gutiérrez Villanueva, sekretær hos ERA.

– Som verdens førende radonlaboratorium vil Radonova fortsat være en aktiv del af det internationale arbejde mod den sundhedsfarlige eksponering for radon. Ved at dele viden og erfaringer fra en række forskellige lande vil vi ikke mindst bidrage til at sikre kvaliteten ved måling og analyse af radon, siger Karl Nilsson, administrerende direktør hos Radonova Laboratories.

På konferencen præsenteres en række forskningsprojekter og nye løsninger, som har til formål at mindske de skadelige effekter af radon. Radonova vil blandt andet præsentere arbejdet med at formidle risiciene ved radon i Sverige.

Yderligere information om European Radon Week 2020 findes her »

Yderligere information om radon og radonmåling fås på www.radonova.dk

Rekordstor interesse for den europæiske radonuge

Valideringstest: Radonova får høj karakter af PHE

By Nyheder No Comments

Radonova Laboratories har opnået særdeles gode resultater ved en valideringstest udført af den engelske statslige folkesundhedsmyndighed – PHE (Public Health England). Den seneste valideringstest betyder, at Radonova nu for anden gang på kort tid får rigtig gode resultater ved test udført af PHE.

PHE’s valideringstest viser ligesom tidligere gennemførte sammenligningstest, at Radonova kun har små afvigelser fra de gældende referenceværdier. I den seneste test afveg Radonova i samtlige fem tilfælde med mindre end 4,7 procent fra referenceværdierne.

Den aktuelle test indebærer, at dosimetre eksponeres for forskellige niveauer af radon. Derefter sammenlignes de med de officielle referenceværdier, der angives af PHE.

– Det føles naturligvis rigtig godt at kunne følge op på fine testresultater med gode resultater ved en valideringstest. PHE stiller generelt meget hårde krav både til pålidelighed og funktion. Det er særligt glædeligt, at en velanset uafhængig aktør for anden gang på mindre end et år bekræfter, at vores dosimetre og målemetoder holder en høj og konsistent kvalitet, siger Radonova Laboratories radonspecialist Tryggve Rönnqvist.

Dosimetrene blev i testen udsat for en eksponering i intervallet 177 – 2526 kBqh/m3.

Hvad er radon?

Radon er en radioaktiv gas, som slipper ind fra jorden og i nogle tilfælde kommer fra byggematerialer. Afhængig af jordbunden under huset og konstruktionstypen kan der opstå skadeligt høje koncentrationer af radon. Radon er en sundhedsrisiko, som næst efter rygning er den mest almindelige årsag til lungekræft. Globalt estimeres det, at 230.000 mennesker hvert år får lungekræft som følge af langvarig eksponering for radon.

Ifølge World Health Organization, WHO, er 3 % – 14 % af alle tilfælde af lungekræft forårsaget af radon, afhængigt af hvor man bor. WHO anbefaler en grænseværdi for radonindholdet på 100 Bq/m3.

Valideringstest: Radonova får høj karakter af PHE

Seks trin til et radonfrit miljø

By Arbejdsplads, Radonmåling No Comments

Radonmåling på arbejdspladsen – seks trin til et radonfrit miljø

Arbejdsgiveren har ansvaret for, at det indendørs miljø på arbejdspladsen er tilfredsstillende og ikke sundhedsfarligt. Således er det også arbejdsgiveren, der skal sørge for, at der ikke er for meget radon i luften indendørs. Her præsenteres seks trin frem mod at opnå et radonfrit arbejdsmiljø.

Trin 1 – Langtidsmåling af radon

Til at starte med bør man foretage en langtidsmåling med dosimeter gennem mindst 60 dage. På den måde får man et årsgennemsnit. Ifølge Sundhedsstyrelsen skal referenceværdien for radon ligge under et årsgennemsnit på 100 Bq/m3. Her kan du læse om, hvordan man måler radon på en arbejdsplads, og hvorfor du skal vælge et akkrediteret laboratorium.

Trin 2 – Radonmåling i arbejdstiden

Hvis den indledende langtidsmåling viser, at der er områder på arbejdspladsen, der har et radonindhold over 100 Bq/m3, bør man foretage opfølgende målinger inden for normal arbejdstid. Dette er for at få en vurdering af, hvilket radonindhold personalet udsættes for i arbejdstiden og for at få et bedre grundlag til, hvordan man eventuelt kan sænke radonindholdet. Denne type måling kan enten foretages med instrumenter, der logger radonindholdet i bestemte tidsintervaller eller med særligt udformede dosimetre.

Trin 3 – Foranstaltninger

Hvis det viser sig, at en radonreducerende foranstaltning skal gennemføres, anbefaler vi at kontakte en uddannet radonkonsulent, som kan gennemgå måleresultaterne og derpå foreslå en eller flere foranstaltninger til at sænke radonindholdet. Vi anbefaler at vælge en konsulent, der har gennemført uddannelse med henblik på radonrenovering på Statens Byggeforskningsinstitut og Teknologisk Institut. En liste over disse finder du her.

Trin 4 – Opfølgende måling

Når foranstaltninger er truffet, skal der udføres opfølgende målinger for at kontrollere, hvor effektive foranstaltningerne er, og sikre, at referenceværdien 100 Bq/m3 ikke overskrides. Vi anbefaler i den forbindelse, at man laver en måling i arbejdstiden som beskrevet i ovennævnte trin 2 og gennemfører en ny langtidsmåling som beskrevet i trin 1. Dermed fås et aktuelt årsgennemsnit for radonindholdet.

Trin 5 – Personbårne radonmålere

På nogle arbejdspladser kan man af forskellige årsager ikke sænke radonindholdet under referenceværdien på 100 Bq/m3. I disse tilfælde må man foretage en vurdering af, hvilket indhold medarbejderne udsættes for i deres arbejdstid. Det kan gøres ved at måle i arbejdstiden som beskrevet i trin 2. En anden mulighed er at lade medarbejderne bære radonmålere, der beregner den enkeltes radoneksponering.

Trin 6 – Radonfrit miljø

Det er veldokumenteret, hvor farligt radon er. Radon er næstefter rygning den største årsag til, at mennesker rammes af lungekræft. I Danmark vurderer Sundhedsstyrelsen, at 300 mennesker årligt rammes af lungekræft forårsaget af radon. Derfor er det afgørende at holde radonniveauet så lavt som muligt; jo lavere des bedre. Ved at følge ovennævnte trin kan I minimere radonindholdet og sikre arbejdsmiljøet for virksomhedens medarbejdere. Ud over at måle på arbejdspladsen er det også vigtigt, at medarbejderne måler i deres boliger. Det kan man læse mere om her.

Radonova lancerer ROBIN2 – professionel radonsensor med meget høj følsomhed

By Nyheder, Radonmåling No Comments

Radonova Laboratories lancerer nu radonsensoren ROBIN2. Den nyeste version er dobbelt så følsom som forgængeren og har en nyudviklet responsfunktion til optimal respons ved hurtige forandringer af radonindholdet.

ROBIN2 er en professionel radonsensor til fast installation i smarte hjem, radonovervågning, radonevakuering eller montering i lufthåndteringsenheder og udsugningsventilatorer. Radonsensoren tilsluttes nemt til regulatorer, centralenheder, dataloggere, ventilatorstyresystemer eller PLC. Sensoren fås i forskellige varianter.

Ved hjælp af den nye responsfunktion får man en bedre respons på tidsvariationerne i radonindholdet. Det skyldes den forbedrede følsomhed, der reducerer fejl ved lavere indhold, hvor man ellers er begrænset af en dårligere statistik for, at pulsslaget bliver lav. ROBIN2 har et nyudviklet bundkort, som er bedre isoleret og mere robust over for påvirkning fra vejret. ROBIN2 leveres i en basisversion til indendørs brug og en underjordsversion. Underjordsversionen har en ekstra beskyttelse mod snavs og fugt og er optimeret til underjordiske målinger. ROBIN2 leveres fra og med december 2019.

– Jeg er stolt over, at Radonova har formået at forbedre ROBIN, som var den første radonsensor på markedet allerede i 2016. ROBIN2 er klart førende på markedet takket være sin nye funktionalitet, ikke mindst i forhold til responsfunktion og stabilitet, siger Dag Sedin, der er seniorrådgiver hos Radonova og allerede var med, da den første version blev lanceret.

Kort om ROBIN2

ROBIN2 måler luftens radonindhold i Bq/m³ og leverer et analogt udgangssignal på 1-10V, proportionelt med koncentrationen af radon i luft. ROBIN2 har en forbedret følsomhed sammenlignet med ROBIN, idet målekammeret er større og mere effektivt. Udgangssignalet er også mere stabilt og mere responsivt i forhold til den reelle variation i radonindholdet. Efter ønske kan måleområdet defineres af kunden. Radonsensoren er beskyttet mod elektromagnetiske forstyrrelser og kan tilsluttes tyristorregulator. Sensoren kan monteres uafhængigt af retning og kan installeres fast i rum, ventilationsskakter eller lufthåndteringsenheder. Underjordsversionen har forstærket futbeskyttelse og er bygget til underjordiske miljøer.

Klarer montering i laminar og turbulent luftstrømning

Høj følsomhed til en god tidsopløsning

Stor fleksibilitet og mulighed for at tilpasse radonsensoren til OEM

Yderligere information om ROBIN2 findes på https://radoninstrument.com/produkt/robin/

ROBIN2

Radonova fortsætter den internationale ekspansion – starter forretning i Polen

By Nyheder No Comments

Radonova har ansat Zuzanna Podgórska som ansvarlig for virksomhedens nystartede forretning i Polen. Med tilgangen af Zuzanna følger Radonova sin strategi om at rekruttere lokale radoneksperter til de enkelte markeder. Som flere andre europæisk lande har Polen indført nye nationale regler i kølvandet på EURATOM-direktivet BSS 59/2013. Det betyder, at efterspørgslen på pålidelige og fleksible radonmålinger forventes at vokse.

Med Zuzanna Podgórska får Radonova bedre muligheder for at bearbejde det voksende polske marked for måling og analyse af radon. Satsningen i Polen indebærer, at Radonova vokser yderligere på et globalt marked med stadig hårdere krav til håndteringen af radon i boliger og på arbejdspladser.

– Med nye love og regler tager Polen et vigtigt skridt mod øget viden om radons sundhedsfarlige effekter. Samtidigt er der lang vej endnu, inden radonmåling er blevet en naturlig del af det forebyggende arbejde med radon. Min opgave bliver nu at bidrage til en større viden og sikre, at flere kan benytte sig af Radonovas verdensførende tjenester og produkter til måling og analyse af radon, siger Zuzanna Podgórska.

– Vi ved fra tidligere udvidelser, hvor vigtigt det er at være til stede lokalt. Selv om der er mange faktorer, der ikke adskiller, når det kommer til selve måle- og analyseprocessen, er hvert marked fortsat unikt. Det kræver et godt kendskab til lokale forhold, hvis man skal lykkes. Zuzanna har en baggrund og erfaringer, der giver os en tydeligere og bedre tilstedeværelse, når vi nu vil styrke os i Polen, siger Karl Nilsson, CEO hos Radonova Laboratories.

Rationelle processer, service og kvalitet er afgørende

– For at lykkes på det polske marked skal man tilbyde høj kvalitet i alle led. Radonova er akkrediteret iht. ISO 17025 og den eneste aktør, som tilbyder en onlinetjeneste, der understøtter radonmålinger og analyser, Radonline. Jeg er sikker på, at Radonovas produkter og tjenester har alle muligheder for succes, også i mit hjemland Polen, afslutter Zuzanna.

Zuzanna Podgórska har en mastergrad fra Warszawas tekniske universitet, hvor hun blandt andet har studeret passive dosimetre. Zuzanna har gennem flere år arbejdet som specialist hos Polens centrallaboratorium for strålebeskyttelse. Hun arbejder desuden med en afhandling om geologisk kortlægning af radon.

Hvad er radon?

Radon er en radioaktiv gas, som siver ind fra jorden og i visse tilfælde kommer fra bygningsmateriale. Afhængig af jordbunden under huset og konstruktionstypen kan der opstå skadeligt høje koncentrationer af radon. Radon er en sundhedsrisiko, som næst efter rygning er den mest almindelige årsag til lungekræft. Globalt estimeres det, at 230.000 mennesker hvert år får lungekræft som følge af langvarig eksponering for radon.
Ifølge World Health Organization, WHO, er 3 % – 14 % af alle tilfælde af lungekræft forårsaget af radon, afhængigt af hvor man bor. WHO anbefaler en grænseværdi for radonindholdet på 100 Bq/m3.

Zuzanna Podgórska

Radtrak² – verdens mest udbredte dosimeter til langtidsmåling af radon

By Radonmåling No Comments

Med mere end fire millioner solgte enheder er Radtrak² det mest anvendte dosimeter til bestemmelse af en pålidelig gennemsnitlig årsværdi af radonindholdet i boliger og på arbejdspladser.

Enkel konstruktion

Dosimeter, detektor, radonmåling med sporfilm – kært barn har mange navne. Selve enheden er samtidig enkel i sin konstruktion. Den består af et låg og en bund af plast samt en gennemsigtig plastfilm af materialet C39, der placeres i midten af dosimeteret. Ved målingen slipper luften ind gennem en meget lille sprække mellem låg og bund. Når radongassen i luften henfalder til radondøtre, skabes radioaktive alfapartikler. Når disse rammer den gennemsigtige plastfilm, dannes spor i filmen. Når måleperioden er afsluttet, kan antallet af spor knyttes til radonindholdet.

Miljøvenlig og robust teknologi

Eftersom konstruktionen er i plast, og der ikke er nogen bevægelige dele, går dosimeteret sjældent i stykker. Radtrak² kan anvendes i meget krævende miljøer og bliver ikke beskadiget, hvis man f.eks. taber den på gulvet. Det er ganske enkelt svært at komme galt af sted, når man måler med Radtrak2. Så længe man er omhyggelig med at angive start- og stoptid og bruger et akkrediteret laboratorium, får man et pålideligt analyseresultat. Radonovas laboratorium genbruger altid toppen og låget af dosimeteret. Det er en fordel for både miljø og økonomi. Det eneste, der ikke genbruges, er den gennemsigtige plastfilm, der analyseres.

Plastfilmen og analysen er afgørende

Ved analysen af den gennemsigtige plastfilm (C39) stilles høje krav. Dels skal der anvendes en meget ren plast, hvilket stiller høje krav til fremstillingen. Renheden er nødvendig for at kunne analysere antal spor i filmen på en korrekt måde. Man skal også tage højde for, hvor meget radongas plastfilmen udsættes for, inden den placeres og forsegles i detektoren. Ligeledes er det nødvendigt at vide, hvor meget radongas plastfilmen eksponeres for i forbindelse med, at dosimeteret sendes tilbage til laboratoriet. Via nøje kontrollerede processer kalibrerer man de forskellige plastfilm, man bruger, i forhold til en kendt radonkilde. Hvis ikke man har veletablerede rutiner, er der en stor risiko for at begå fejl. Derfor skal man altid købe dosimetre fra et ISO 17025-akkrediteret laboratorium som f.eks. Radonova. Her kontrolleres kvaliteten løbende, og du kan føle dig forvisset om, at radonmålingen bliver korrekt.

Hvorfor skal man måle radon?

Verden over dør ca. 230.000 mennesker af lungekræft forårsaget af radon hvert år. Radongassen er en del af grundstoffet urans henfaldskæde. Eftersom uran findes rigtig mange steder i jordskorpen, er der radon næsten overalt. Særligt hårdt ramt er områder med mange bjerge og/eller områder med køligt klima. Sidstnævnte skyldes, at radongasindholdet som regel bliver højt i isolerede huse, der opvarmes. Man bør altid måle for at kende sit radonindhold.

De fleste lande i verden kræver målinger, som giver en gennemsnitlig årsværdi, hvilket normalt betyder, at dosimeteret skal måle i mere end tre måneder.

radtrak2

Rapidos: verdens sikreste dosimeter til korttidsmåling af radon fylder 20 år

By Hjem, Radonmåling No Comments

Radonova har nu levererat dosimetre af typen Rapidos i 20 år. Rapidos er fremstillet i ca. 250.000 eksemplarer og anvendes først og fremmest til korttidsmålinger i 7 til 10 dage.

En korttidsmåling giver en god indikation af, hvilket radonindhold man har i ejendomme eller på arbejdspladser. Normalt bruges metoden, når man ikke har tid til at foretage en langtidsmåling for at få en gennemsnitlig årsværdi. Dertil kræves en måleperiode på mindst to måneder.

Høj præcision sammenlignet med andre dosimetre

Der findes mange typer af dosimetre til korttidsmåling. Men ingen er så pålidelige som Rapidos.
– Rapidos fortsætter med at være unik, ikke mindst i kraft af den store målevolumen til detektion og den rene, gennemsigtige plastfilm, der er placeret inde i detektoren. Efter en række test og 20 års kundebrug i næsten hele verden ved vi, at Rapidos ligger i front, når det kommer til pålidelige korttidsmålinger af radon, siger Karl Nilsson, administrerende direktør i Radonova Laboratories.

Rapidos består af et låg og en bund af plast med en sprække, der slipper den luft ind, der skal måles. Radioaktive alfapartikler, der opstår, når radongassen henfalder, danner spor i den gennemsigtige plastfilm, der er lavet af C39. For at få en præcis måling er det særdeles vigtigt, at man får tilstrækkeligt mange spor på filmen, som derefter analyseres, især med tanke på den korte måletid. Med en stor målevolumen får man tilstrækkeligt mange spor.
– Der er flere leverandører, der benytter samme type dosimeter til langtidsmålinger som til korttidsmålinger, men det giver ikke en tilstrækkeligt høj præcision. Det skyldes, at denne type dosimeter har for ringe målevolumen til langtidsmålinger, fortsætter Karl Nilsson.

Rapidos – perfekt at bruge til salg og køb af hus

Rapidos bruges først og fremmest i forbindelse med salg eller køb af hus eller lejlighed. I den situation har man sjældent tid til at afvente en langtidsmåling af radon (der normalt tager tre måneder). Ved hjælp af Rapidos og en korttidsmåling får man dog en rigtig god indikation af radonindholdet. Det er oftest et tilstrækkeligt grundlag til at træffe beslutning om, hvorvidt der er brug for radonreducerende tiltag. Korttidsmålinger kan modsat langtidsmålinger (til en årlig gennemsnitsværdi) foretages året rundt.
(I de fleste lande kan en langtidsmåling kun gennemføres i opvarmningssæsonen, der normalt går fra oktober til april.)

Hvorfor måle radon?

Næstefter rygning er radon den faktor, der forårsager flest lungekræfttilfælde i verden. Lungekræft er en af de mest dødelige kræftformer. Kun 20 procent af patienterne overlever fem år efter at være diagnosticeret med lungekræft. Derfor er det vigtigt at have styr på radonindholdet og sørge for, at det ikke overskrider de nationale grænseværdier, hverken i boligen eller på arbejdspladsen. Grænseværdierne varierer mellem de forskellige lande. Hvis man bestiller en radonmåling af Radonova, vil det tydeligt fremgå, hvilken grænseværdi der gælder i det pågældende land.

Rapidos

Beregner forenkler radonmåling på arbejdspladsen

By Arbejdsplads, Radonmåling No Comments

I forbindelse med at målesæsonen indledes, lancerer Radonova en ny beregner. Den gør det nemt at beregne, hvor mange dosimetre der skal til for at måle radon på arbejdspladsen.

Efter at nye nationale strålebeskyttelseslove blev indført i Europa i 2018, er behovet og interessen for at måle radon på arbejdspladser øget. Strålebeskyttelseslovene bygger på EU-direktivet 2013/59/Euratom og indebærer blandt andet, at arbejdsgiverne har ansvaret for, at radonindholdet på arbejdspladserne kontrolleres og håndteres efter behov.

En vellykket lancering gav smag på mere

Radonova har udviklet en brugervenlig online-løsning som et svar på efterspørgslen på smidige arbejdspladsmålinger. På den måde kan man nu hurtigt få svar på, hvor mange dosimetre der skal bruges for at gennemføre en korrekt måling.

– Den første beregner, vi udviklede, udregner, hvor mange dosimetre der kræves for at måle radon i beboelsesejendomme med flere lejligheder. Resultatet var en succes, der sparede tid og forenklede arbejdet for både vores kunder og os selv. Derfor ville vi tilbyde en tilsvarende løsning til måling på arbejdspladser, siger Karl Nilsson, administrerende direktør i Radonova Laboratories.

Den rette metodebeskrivelse sikrer en korrekt måling

Det, der bestemmer, hvor mange dosimetre der skal placeres og hvor, er en såkaldt metodebeskrivelse for måling af radon på arbejdspladser. Udformningen af den kan variere fra land til land. Mange nationale metodebeskrivelser, f.eks. den i Sverige, er i øjeblikket ved at blive revideret som følge af EU-direktivet. Mens færdiggørelsen af nationale metodebeskrivelser afventes, har Radonova valgt at basere sin beregner på den metodebeskrivelse, som IRMA (International Radon Measurement Association) anvender. Den er etableret som international standard og sikrer, at man tager højde for både nuværende og kommende nationale metodebeskrivelser.

Det kan betale sig at gøre det rigtigt fra starten

Radonovas tekniske chef Tryggve Rönnqvist har medvirket i udviklingen af IRMA’s metodebeskrivelse. Eftersom Radonova arbejder i hele verden, har han et godt overblik, når det kommer til forskellige metodebeskrivelser. Han fortæller:

– Vores erfaring er, at kunder ikke ønsker at udføre supplerende målinger, når problemer opdages. I stedet vil de som regel have, at alle målinger gennemføres på en gang. Derfor er rådet at bruge tilstrækkeligt mange dosimetre til at opdage eventuelle problemer. På den måde får man også en bedre forståelse for situationen, hvis forhøjede værdier opdages. Med tanke på, at vi nu har statistik, der viser, at 20 procent af svenske arbejdspladser har forøgede gennemsnitlige årsværdier for radon, er det endnu vigtigere at følge en metodebeskrivelse, der bidrager til en så tydelig og korrekt radonmåling som muligt.

– Følger man IRMA’s metodebeskrivelse, kan man være sikker på at overholde de nationale krav, uanset landet. Derfor har vi valgt at udvikle beregneren ud fra IRMA’s retningslinjer.

Den nye beregner er tilgængelig som webapplikation på Radonovas hjemmeside.

Beregner forenkler radonmåling på arbejdspladsen

Introduktion til MARKUS 10 – instrument til måling af radon i jord

By Radonmåling No Comments

Radonova erhvervede tidligere i år Gammadatas instrumenter til radonmåling. Blandt de instrumenter, som har gjort Radonovas produktudvalg endnu stærkere, er MARKUS 10, et meget brugervenligt præcisionsinstrument, som bruges til at bestemme radonindholdet i jord. Det batteridrevne instrument er udviklet med særligt fokus på enkelthed og pålidelighed. Her følger en introduktion til jordradonmåleren MARKUS 10:

MARKUS 10 – overskuelig håndtering

MARKUS 10 og den hule målesonde skal fastgøres i jorden. Målingen påbegyndes med et enkelt tryk på knappen. Derefter pumpes jordluft gennem sonden og ind i et målekammer, der sporer radondøtre (dvs. ladede isotoper, der dannes ved nedbryningen af radongas og fastgøres på partikler og aerosoler). Efter 820 sekunder vises resultatet af målingen på displayet. Til undgåelse af indtrængende vand i målekammeret beskyttes instrumentet med en vandlås.

Beskrivelse af måleprocessen

I den indledende målefase pumpes jordluft op igennem et sonderør ind i målekammeret. Pumpetiden (cirka 30 sekunder) sikrer, at jordgassen fylder kammeret. Hvis trykket i røret falder til under en givet værdi, standser en tryksensor pumpen. Hvis det sker, starter pumpen igen, når trykket stiger. Det betyder, at pumpens driftstid altid er den samme. Resultatet er, at en fastsat luftmængde altid måles.

Efter pumpefasen begynder målefasen. Så aktiveres detektoren, og der tændes for spændingen til målekammeret. Dernæst driver et elektrisk felt i kammeret de ladede radondøtre mod detektoren. Derefter registrerer detektoren alfa-strålingen fra randondøtrene. Detektorimpulserne forstærkes og filtreres i en kanalanalysator, der kun måler impulser fra den kortlivede radondatterisotop polonium 218. Som følge heraf elimineres de nedbrydninger, der kommer fra polonium 214, der har cirka 10 gange lavere halveringstid, og som ellers forbliver tilbage som en forstyrrende baggrund i flere timer. Derefter beregnes radonindholdet ud fra antallet af detekterede nedbrudt polonium 218, og resultatet vises med klar tekst på instrumentets display (kBq/m3 radongasaktivitet). Bemærk også, at displayet blinker i målefasen og forandrer sig til et fast lys, når målingen er klar.

Eftersom instrumentet kun beregner impulser fra det kortlivede nuklid polonium 218, kan en ny måling påbegyndes allerede efter 18 minutter. Derefter vil aktiviteten fra den tidligere måling være faldet nok til ikke at påvirke den nye måling.

MARKUS 10 leveres med tilbehør i en feltmæssig instrumenttaske. Der indgår oplader, vandlås, håndtag, slaghoved, fast nøgle til sonderør og udskiftelig spids.

MARKUS 10 – teknisk specifikation:

Pumpekapacitet: 1,8 l/min
Effektiv pumpetid: 30 sek.
Nederste trykgrænse: 0,95 Atm
Type af detektor: Passivated Implanted Planar Silicon (PIPS™) Detector
Aktivt detektorområde: 100 mm²
Vinduestykkelse: 200 um
Energiopløsning for detektoren: <16 keV (i vakuum)
Batterikapacitet: Cirka 70 målinger
Batteritype: Bly
Opladningstid: 8 timer
Målingsnøjagtighed: 10 % ved 50 kBq/m³ (1350 pCi/l)
Målingstid: Normalt 12 minutter
Måleområde: 1-199 kBq/m³
Mål: 220 x 122 x 80 mm (L x H x D)
Vægt: 3 kg

Markus-10

Radonova gør radon- og torondetektoren RAD7 tilgængelig for europæiske kunder

By Nyheder No Comments

Radonova Laboratories og amerikanske Durridge har indgået en forhandleraftale. Den nye aftale indebærer, at Radonova vil sælge Durridge radon- og torondetektor RAD7 på det europæiske marked. Hidtil er over 5.000 enheder af RAD7 blevet solgt på seks kontinenter. Instrumentet er også blevet en standard inden den globale videnskabelige verden, plus det har været omtalt i over 2.500 forskningsartikler.

– Partnerskabet med Radonova er en vigtig del af vores globale strategi. Vi er overbeviste om, at Radonovas udmærkede ry, viden og salgsteam markant vil øge Durridges eksponering på det europæiske marked. For kunder, der har brug for et radon- og toroninstrument, er RAD7 en prisvenlig løsning. Uanset dens anvendelse tilbyder den samtidig en meget avanceret måleevne, kommenterer Carlos Bielicki, salgschef hos Durridge.

Supplement til ATMOS

– Durridge RAD7 er et udmærket supplement til vores egen radonsniffer ATMOS. RAD7 bygger på en anden teknik og gør det muligt at opspore både toron- og radongas. På grundlag af dette aspekt og RAD7’s resultatliste er det en meget vigtig aftale, som gør vores eksisterende produktudvalg endnu stærkere, siger Karl Nilsson, adm. direktør på Radonova Laboratories.

– Min erfaring er, at RAD7 er et meget pålideligt og anvendeligt værktøj. Evnen til at måle både toron- og radongas er særlig vigtigt i visse anvendelser. Torongas har en halveringstid på et minut, hvor RAD7 muliggør målinger, der kan opdage, om kilden har direkte kontakt med jordluften, som mange gange også er kilden til radon. Det er også et meget effektivt instrument ved måling af radonniveauer i lokaler, hvor ventilationen varierer over tid. Instrumentet har desuden diverse anvendeligt tilbehør til måling i vand og jord, siger Dag Sedin, Senior Advisor på Radonova Laboratories.

RAD7 bruges i en masse forskellige anvendelser i Nordamerika. Blandt andet anvender geologer instrumentet til at måle radon, som er en miljøsporer ved interaktion mellem grundvand og overfladevand. Til disse projekter bruges RAD7 sammen med RAD H2O eller RAD AQUA, som begge er tilbehør til måling af radon i vand.

For mere information kontakt Karl Nilsson, adm. direktør Radonova Laboratories AB

Telefon: 070-639 01 31, E-mail: karl.nilsson@radonova.com

For mere information om radon og radonmåling besøg www.radonova.dk.

For mere information om Durridge besøg www.durridge.com

Rad7

AARST 2019: Radonova medvirker i verdens største radonevent

By Nyheder No Comments

Radonova medvirkede i midten af september i ”2019 International Radon Symposium and Trade Show”. Det var den 33. udgave af arrangementet, som i år blev afholdt i Denver og arrangeret af American Association of Radon Scientists and Technicians (AARST).

2019’s ”International Radon Symposium and Trade Show” var det største arrangement af sin art og samlede hundredvis af deltagere fra hele verden. I arrangementet deltog såvel forskere og regeringsrepræsentanter som leverandører og brancheeksperter. Radonova blev repræsenteret af medarbejdere fra både USA og Europa.

Vigtigt at skue bagud for at forstå udviklingen fremover.

Hovedoplægget blev holdt af Dr. Jonathan Samet, læge og professor ved Colorado School of Public Health. Dr. Samet lavede et interessant historisk tilbageblik, her iblandt på en del kontroversielle spørgsmål, som har præget radonspørgsmålet i årenes løb.

– I takt med, at forskningen er kommet længere, og at de videnskabelige belæg for sundhedsrisikoen ved radon er blevet endnu tydeligere, skal der arbejdes mere konstruktivt og forebyggende i spørgsmål, der vedrører radon. Som altid er det vigtigt at kende ens historie for at kunne rette blikket fremad. AARST er et vigtigt arrangement, som motiverer os til at fortsætte vores aktive indsats for den globale kamp mod radon og sundhedsrisiciene forbundet hermed, kommenterer Karl Nilsson, adm. direktør for Radonova Laboratories.

Mere information om radon og radonmåling findes her»

AARST 2019

Odd Magne Solheim bliver ansvarlig for Radonovas satsning i Norge

By Nyheder No Comments

Radonova Laboratories har ansat Odd Magne Solheim som ansvarlig for virksomhedens ekspansion i Norge. Med Odd Magne Solheim får Radonova en lokal tilstedeværelse på det norske marked for måling og analyse af radon. Satsningen i Norge er en del af Radonovas indsats for at vokse på et internationalt marked med stadig hårdere krav til håndtering af radon i hjem og på arbejdspladser.

Ny national radonstrategi

Norge har for nylig vedtaget en national radonstrategi og har i dag bestemmelser, der betyder, at behovet for radonmåling i boliger og på arbejdspladser vokser.

– Hos Radonova stræber vi altid efter at have en lokal forankring i de lande, hvor vi er aktive. Med Odd Magne som en del af teamet får vi nu bedre forudsætninger for at udvide vores tilstedeværelse også i Norge. Odd Magne Solheim har en meget solid baggrund inden for spørgsmål relateret til radon og radonmåling. Han bliver en vigtig tilgang, som betyder, at vi nu kan tilbyde nye og gamle kunder endnu bedre service i Norge, siger Karl Nilsson, CEO for Radonova Laboratories.

– Der er i den seneste tid kommet en øget viden om radon i Norge. DSA (Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet) har gennemført omfattende informationskampagner, der nu kommer til udtryk i en øget bevidsthed og et øget antal radonmålinger. Som verdens førende radonlaboratorium vil Radonova være en aktiv del af denne udvikling, lyder det fra Odd Magne Solheim.

– Jeg har gennem mange år samarbejdet med Radonova og ved, at de har en meget høj kompetence og kan tilbyde markedets hurtigste leverings- og analysetider. De har desuden en virksomhedskultur, jeg godt kan lide. Jeg ser virkelig frem til at få ansvaret for virksomhedens udvikling og aktiviteter i Norge, afslutter Odd Magne.

Odd Magne Solheim har cirka 20 års erfaring med radonmåling, rådgivning og produktudvikling, blandt andet hos Norges byggeforskningsinstitut. Odd Magne er uddannet ingeniør med specialisering i ventilation og indendørsklima.

Radonovas norske kontor ligger i Brandbu i Hadeland, cirka en times kørsel nord for Oslo.

Yderligere information om radon og radonmåling findes her»

Radonova indgår samarbejdsaftale med danske RadonHuset

By Nyheder No Comments

Radonova Laboratories har indgået en ny aftale med Danmarks førende aktør inden for radonmåling, RadonHuset. Aftalen betyder, at Radonova leverer dosimetre til RadonHusets kunder. RadonHuset bliver samtidig Radonovas repræsentant i Danmark. Det betyder, at de skal være returcenter for alle dosimetre, som kommer fra danske kunder, og skal tilbyde support til Radonovas danske kunder.  

Der har i flere år været stærk vækst på det danske marked for radonmålinger. Fra primært at være drevet af målinger i private villaer er der nu en stor efterspørgsel efter radonmålinger, hvor kommuner vil gennemføre målinger i for eksempel skoler og offentlige bygninger. Danmark står også over for yderligere satsninger på radonmålinger. En ny og mere ”grøn” regering forventes ligeledes at bidrage med et øget fokus og en endnu større efterspørgsel efter radonmålinger.

Radon står højt på agendaen

– Størstedelen af de danske husstande har stadig ikke foretaget radonmålinger. Flere store stiftelser, myndigheder og Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) vil også arbejde aktivt med radonspørgsmålet. Vi er derfor overbevist om, at radonmåling fortsat vil være højaktuelt i Danmark, så vi har brug for en kvalificeret partner, som kan tilbyde den højeste kvalitet og korte analysetider, kommenterer Bjarke Jacobsen, adm. direktør for RadonHuset.

– Med RadonHusets lokale viden og salgskanaler bliver vi og Radonova et meget stærkt team. Radonova har allerede vist, at de ligger i den absolutte top, hvad angår radonmålinger. Vi glæder os til et tæt og fortsat succesrigt samarbejde, fortsætter Bjarke Jacobsen.

– Markedet for radonmålinger er internationalt i flere henseender. Med en aftale med RadonHuset fortsætter vi arbejdet med den specifikke strategi at vokse på et globalt marked, hvor efterspørgslen efter sikre radonmålinger kun vil stige. Selvom det danske marked ikke er så stort, er det vigtigt og har gode forudsætninger for at vokse. Vores indledende samarbejde viser, at RadonHuset er en højt kvalificeret og veletableret lokal partner. Desuden matcher og supplerer de vores eget sortiment inden for radonmåling virkelig godt, siger Radonova Laboratories adm. direktør Karl Nilsson.

Radonova Laboratories har allerede samarbejdspartnere i Finland, Norge, Polen, Tyskland, England, USA, Australien, Schweiz, Canada, Frankrig, Spanien og Portugal.

Hvad er radon?

Radon er en radioaktiv gas, som siver ind fra jorden og i visse tilfælde kommer fra bygningsmateriale. Afhængig af jordbunden under huset og konstruktionstypen kan der opstå skadeligt høje koncentrationer af radon. Radon er en sundhedsrisiko, som næst efter rygning er den mest almindelige årsag til lungekræft. Globalt estimeres det, at 230.000 mennesker hvert år får lungekræft som følge af langvarig eksponering for radon.

Radonova indgår samarbejdsaftale med danske RadonHuset

Kickoff: Radonova indleder målesæsonen i det nordlige Spanien

By Nyheder No Comments

Ved månedsskiftet august/september samlede Radonova sit globale team til et kickoff ved den spanske atlanterhavskyst. Det blev nogle solrige og intensive dage i og omkring Santander med videnudveksling, studiebesøg og teambuilding. 

– Det har været utrolig lærerigt at samle hele vores team på denne måde. Sammen har vi kunnet se fremad og planlægge den kommende radonmålesæson. Men vi har også gennemgået det forgangne år og delt erfaringer med hinanden. De seneste 12 måneder har nok været de mest intensive, siden Radonova blev grundlagt midt i 1980’erne. Derfor er det særligt vigtigt med et kickoff, hvor vi kan puste lidt ud og reflektere sammen, siger Radonova Laboratories adm. direktør Karl Nilsson.

Opkøb og rekrutteringer matcher øget efterspørgsel

– I det forgangne år har vi opkøbt virksomheder og instrumenter, som yderligere har styrket vores sortiment og vores produktportefølje. For at opfylde en øget efterspørgsel efter vores ydelser har vi også rekrutteret flere nye, engagerede og dygtige medarbejdere. Det betyder, at vi kan matche en udvikling, hvor flere og flere lande sætter radonspørgsmålet højt på agendaen. Hvis vi ser tilbage, har vi også slået en ny rekord i maj måned. Da analyserede Radonova knap 30.000 detektorer på en uge. Det giver selvfølgelig appetit på mere, når vi nu går mod en ny målesæson, siger Karl Nilsson.

Samling omkring et fælles mål

Samtidig med at Radonovas aktiviteter primært er baseret på og kredser omkring teknik, analyser, support og processer, er det overordnede mål altid, at så få mennesker som muligt får lungekræft forårsaget af radon.
– Under vores kickoff var det fantastisk at se kollegernes engagement i det overordnede spørgsmål om menneskers sundhed. Når man så konkret kan bidrage til at reducere antallet af mennesker, som får en alvorlig sygdom, bliver det naturligvis en stærk drivkraft og noget, som binder vores medarbejdere sammen, fortsætter Karl Nilsson.

Studiebesøg på programmet

Som en del af Radonovas kickoff indgik et besøg på Facultad de Medicina og Laruc, som ledes af professor Luis S. Quindos. Professor Quindos er en pioner inden for spansk radonmåling og en af grundlæggerne af European Radon Association (ERA). Radonovas medarbejdere fik en spændende rundtur i laboratoriet, hvor man også kunne lære mere om de udfordringer og spørgsmål, som præger arbejdet med radonmåling i Spanien.

Kickoff: Radonova indleder målesæsonen i det nordlige Spanien

Dosimeter eller digital radonmåler – hvad skal man vælge?

By Radonmåling No Comments

Ved radonmåling opstår spørgsmålet ofte, om man skal bruge dosimetre eller digitale radonmålere. Som privatperson kan det samtidig være svært at vide, hvilken type måleteknik man skal vælge ved radonmåling i en villa. For at forenkle valget har vi udarbejdet en vejledning, som beskriver, om du skal bruge dosimeter eller en digital radonmåler.

Det korte svar på spørgsmålet, om man skal bruge det ene eller det andet, er, at det afhænger af formålet med radonmålingen. Det er dog vigtigt først at forstå, hvordan radon kan være farligt.

Hvordan kan radon udgøre en sundhedsrisiko?

Radon er en radioaktiv gas, som siver ind fra jorden og i visse tilfælde kommer fra bygningsmateriale. Afhængig af jordbunden under huset og konstruktionstypen kan der opstå skadeligt høje koncentrationer af radon.
Radon er næst efter rygning den mest almindelige årsag til lungekræft. Ligesom ved rygning er det den langsigtede virkning, som kan give kræft, og risikoen stiger, hvis man i en længere periode har været udsat for et højt radonniveau.
Det er derimod ikke farligt at opholde sig i kortere tid i et indemiljø med forhøjet radonniveau. For at forstå risikoen i ens eget hjem er det derfor vigtigt at måle radon i en længere periode. Så undgår man også at få en misvisende radonværdi, da radonniveauet kan variere kraftigt i løbet af et døgn og også påvirkes af vejrforholdene.

På grund af sundhedsrisikoen og vigtigheden af pålidelige radonmålinger ønsker strålingssikkerhedsmyndigheder rundt om i verden, at man måler den årlige gennemsnitsværdi af radon. Ved at gå ud fra den årlige gennemsnitsværdi får man det bedste billede af de aktuelle forhold og den eventuelle sundhedsrisiko. Grænseværdierne i forskellige lande udtrykkes også som årlige gennemsnitsværdier. I Sverige har Strålingssikkerhedsmyndigheden fastsat en referenceværdi på 200 Bq/m3 som årlig gennemsnitsværdi, som ikke bør overskrides.

Hvornår skal jeg bruge dosimetre?

Hvis du aldrig har målt radon i dit hjem og ønsker at vide, hvilken risiko du eventuelt udsættes for, skal du vælge dosimetre. Du placerer dem ud fra enkle instruktioner på udvalgte steder i hjemmet. Efter 2-3 måneder sender du dosimetrene til et laboratorium til analyse. Fordelen ved dosimetre er følgende:

Du får radonindholdet i dit hjem udtrykt i en årlig gennemsnitsværdi, som bedst afspejler eventuelle sundhedsrisici.
Det er en billig, robust og veldokumenteret metode, hvor man enkelt opfylder nationale krav til placering af dosimetre flere forskellige steder i huset.
Hvis du indgår aftale med et akkrediteret laboratorium, får du et korrekt målt radonniveau.
I nogle lande (bl.a. Sverige), som bidrager til at reducere radonproblemer, godkendes radonniveauet kun, hvis det er udtrykt i en årlig gennemsnitsværdi.
For at få en årlig gennemsnitsværdi er det altså ikke nødvendigt at måle et helt år. Normalt er 2-3 måneder tilstrækkeligt afhængigt af, hvilket land man måler i og de regler, der er gældende der. Hvis du vælger et akkrediteret målelaboratorium, får du tydelige og korrekte instruktioner, så du måler rigtigt og bruger det rigtige antal dosimetre. Når man måler med dosimetre, er det samtidig vigtigt at forstå, at man ikke straks (på stedet) kan se, hvilket radonniveau man har i huset. Det er en såkaldt passiv metode, hvor målelaboratoriet skal analysere dosimetret. Derefter modtager du et analysesvar udtrykt i en årlig gennemsnitsværdi, som viser radonniveauet i dit hjem.

Hvornår skal jeg bruge digitale radonmålere?

Hos privatpersoner anvendes digitale radonmålere primært til at måle effekten af tiltag til nedsættelse af radonniveauet. Det skyldes, at man her kan se, hvordan radonniveauet varierer fra time til time. Det kan være af stor interesse, hvis man for eksempel har installeret et radonsug for at sænke radonniveauet i huset.

I princippet kan man også måle den årlige gennemsnitsværdi med en digital radonmåler, men det anbefales ikke. Der findes naturligvis radonmålere, som udtrykker radonniveauet i en gennemsnitsværdi over en længere periode. Men der findes ingen akkrediterede eller godkendte, digitale radonmålere til private.

Det bliver også betydeligt dyrere at bruge digitale radonmålere til at måle den årlige gennemsnitsværdi, fordi det som regel ikke er nok at måle radonniveauet i ét rum. For at få en korrekt værdi kræver man i de fleste lande, at radonniveauet måles i flere rum. Det betyder, at man skal bruge et antal radonmålere, og det kan medføre store omkostninger. Særligt hvis man sammenligner med omkostningerne til at måle den årlige gennemsnitsværdi med dosimetre.

dosimeter eller digital radonmåler

Radonova vokser – Thomas Chauvin bliver ansvarlig for Frankrig

By Nyheder No Comments

Radonova vokser og har ansat Thomas Chauvin som ansvarlig for virksomhedens salg og samarbejdet på det franske marked. Med Thomas Chauvin får Radonova bedre muligheder for at bearbejde det voksende franske marked for måling og analyse af radon. Satsningen i Frankrig indebærer, at Radonova vokser yderligere på et globalt marked med stadig hårdere krav til håndteringen af radon i boliger og på arbejdspladser.

Frankrig har ligesom flere andre lande vedtaget nye regler og lovgivning vedrørende menneskers eksponering for radon.

– I Frankrig har der generelt været begrænset viden om radon, på trods af at radonindholdet i flere dele af landet udgør en sundhedsrisiko. Nu vokser interessen og behovet for bedre kontrol med radongas i boliger og på arbejdspladser. Jeg er overbevist om, at Radonova som verdens førende radonlaboratorium kan bidrage både med ekspertise og tjenesteydelser, siger Thomas Chauvin.

– Vi ved af erfaring, at det kræver et godt kendskab til lokale forhold, hvis man skal lykkes internationalt. Thomas har en baggrund og erfaringer, der giver os en tydeligere og bedre tilstedeværelse, når vi nu vil styrke os i Frankrig, siger Karl Nilsson, CEO hos Radonova Laboratories.

Den offentlige sektor og arbejdspladser driver udviklingen

– Jeg er overbevist om, at den offentlige sektor, myndigheder og arbejdspladser vil være motoren, når Frankrig nu bevæger sig mod et mere aktivt arbejde med at bekæmpe radonens skadelige effekter. Her vil der blive stillet ekstra høje krav til rationelle processer, service og kvalitet, fortsætter Thomas.
– Radonova er akkrediteret iht. ISO 17025 og den eneste aktør, som tilbyder en onlinetjeneste, der understøtter radonmålinger og analyser, Radonline. Det betyder, at vi kan imødekomme hårde krav i alle led. Nu ser jeg frem til at få ansvaret for virksomhedens udvikling og aktiviteter i mit hjemland Frankrig, afslutter Thomas.

Thomas Chauvin har en mastergrad i byplanlægning fra universitetet i Nantes. Gennem flere år har Thomas arbejdet med forskellige byplanlægningsprojekter i Frankrig.

Ifølge World Health Organization, WHO, er 3 % – 14 % af alle tilfælde af lungekræft forårsaget af radon, afhængigt af hvor man bor. WHO anbefaler en grænseværdi for radonindholdet på 100 Bq/m3.

Yderligere information om radon og radonmåling findes her»

Radonova vokser – Thomas Chauvin bliver ansvarlig for Frankrig

Akkreditering garanterer kvaliteten af en radonmåling

By Radonmåling No Comments

Akkreditering garanterer et optimalt kvalitetsniveau, fordi det indebærer strenge specifikationer for det laboratorium, der har dem. Faktisk gennemføres flere evalueringer hvert år af uafhængige organer for at kontrollere, at alle produktionssystemer og analyser opfylder kravene til akkreditering. Det er en frivillig tilgang, der garanterer et højt niveau af kvalitet og service.
Det skal bemærkes, at ikke alle laboratorier, der tilbyder radondosimetre, nødvendigvis er akkrediterede. Hvorfor dette? Akkreditering er dyrt og påvirker naturligvis dosimeter endelige pris. De fleste kunder søger dog først og fremmest at betale mindre, hvilket forklarer, hvorfor nogle laboratorier vælger at undvære dette løfte om kvalitet.
Med hensyn til radon kan en akkrediteret måling kun opnås fra et laboratorium, der er akkrediteret i henhold til ISO / IEC 17025. Derudover skal målingen også følge instruktionerne, der følger med dosimetrene.

Hvorfor er akkreditering vigtig?

Når en kunde bestiller en måling af radon, forventer han naturligvis, at målingen skal udføres professionelt og nøjagtigt. Et ikke-godkendt laboratorium kan ikke garantere dette.
– Risikoen er betydelig, fordi en måling udført uden akkreditering ikke kan garantere pålidelige resultater. Faktisk kan en lille måling, selv upræcis, have alvorlige konsekvenser. Måling af lave niveauer i et arbejdsmiljø, hvor radonniveauet i virkeligheden er højt, kan have alvorlige konsekvenser for arbejdernes sundhed. Omvendt, hvis du måler høje niveauer i et miljø, hvor radonniveauerne i virkeligheden er lave, kan det føre til unødvendige arbejdsomkostninger, siger Karl Nilsson, administrerende direktør for Radonova Laboratories.
Vores råd til pålidelige målinger: foretræk altid radon måleteknologi fra et akkrediteret laboratorium. Som en del af lovgivningsmæssige foranstaltninger i Frankrig skal målingerne udføres af et akkrediteret laboratorium

Hvorfor vælge Radonova?

– Vores måleprocesser gennemgås regelmæssigt af et uafhængigt regeringsorgan. I Sverige er SWEDAC ansvarlig for denne opgave. Denne organisation kontrollerer, at vi overholder et antal målestandarder, herunder ISO / IEC 17025.
– Vi kontrolleres også for vores upartiskhed og foretrækker altid ærlighed og gennemsigtighed, selv når det ikke tjener vores interesser. Radonova er bestemt en kommerciel aktør, men også en førende aktør inden for forebyggelse af de skadelige virkninger af radon.
– Vores radon-måleapparater kalibreres konstant i henhold til teknikkens regler. Vi konfronterer regelmæssigt vores enheder med radonkamre fra Radiologisk Sikkerhedsautoritet, hvor radonværdien er kendt, og kontrollerer således nøjagtigheden af vores enheder.
– Vi deltager i krævende nationale og internationale komparative tests, hvor vi regelmæssigt vises øverst på ranglisterne.
Bemærk, at akkreditering kan relateres til forskellige målemetoder. Derfor er det vigtigt at kontrollere, hvilke typer af målinger et laboratorium er akkrediteret for. Radonova er akkrediteret for målinger i indendørs luft og i vand. Her finder du mere information om Radonova og vores akkrediterede målemetoder.

Vores kunder har tillid til os

Siden oktober 1995 er Radonova blevet akkrediteret til kontinuerlig radonmåling siden 1995. Dette betyder, at vi kan garantere høj kvalitet og nøjagtige radonmålinger. Med denne akkreditering og den hurtigste analyse- og leveringstid på markedet er vi blevet det førende valg for enkeltpersoner og virksomheder, der ønsker at måle radon så effektivt som muligt.

Hvor mange dosimetre er der behov for til radonmåling af en arbejdsplads?

By Arbejdsplads, Radonmåling No Comments

Siden ikrafttrædelsen af det nye EU-strålingsbeskyttelsesdirektiv (2013/59 / Euratom) i 2018 kræves det, at arbejdsgivere i såkaldte risikoområder skal kende radonniveauerne på deres arbejdsplads. Denne nye lov har også ført til en betydelig stigning i antallet af bygninger, der skal måles i Frankrig. Måling af radon kan imidlertid ikke improviseres. Hver måling skal udføres i henhold til specifikke regler for at sikre en pålidelig måling.

Som et verdensledende laboratorium giver Radonova en praktisk guide til at hjælpe arbejdsgivere med at udføre de rigtige målinger.

Få en oversigt i henhold til den “lovgivningsmæssige” metode
Start med at udføre en måling i overensstemmelse med lovens anbefalinger. I Frankrig betyder det, at målingen skal vare mindst 2 måneder med dosimetre fra et akkrediteret laboratorium og udføres mellem oktober og april. Denne metode gør det muligt at definere en gennemsnitlig årlig radoneksponeringsgrad udtrykt i Bq / m3.

Fokuser på flere mål end ikke nok

Hvor mange dosimetre er der behov for? Dette er spørgsmålet, der opstår meget ofte, når et måleprojekt starter. Desværre stiller myndighederne meget få oplysninger om den metode, der skal anvendes, til rådighed. Det gør det således vanskeligt at estimere behovet nøjagtigt. Radonova anbefaler at henvise til den internationale metode, der er offentliggjort af IRMA (International Sammenslutning for Radon Måling).
Det kan være fristende at minimere omkostningerne ved projektmåling ved at begrænse antallet af bestilte dosimetre. Denne praksis er for det meste en forkert god idé. Det er faktisk altid bedre at have flere målepunkter end ikke nok, for i tilfælde af unormalt høj måling vil det være lettere at målrette mere præcist mod kilderne til radon-indtrængning. Omkostningerne ved en dosimeter er i sidste ende lave i betragtning af de ekstra omkostninger, der kan repræsentere yderligere undersøgelser udført af en specialist.
Multiplikation af målepunkter gør det således muligt at beskytte sig mod uventet store omkostninger.

Regler for beregning af det påkrævede antal dosimetre

IRMA-metoden til beregning af antallet af nødvendige radondosimetre er den mest effektive til en pålidelig måling. Følg vejledningen:

• Radondosiemetre skal placeres i rum, hvor medarbejderne tilbringer mere end 4 timer om dagen og i kældre, hvor de opholder sig mere end 50 timer om året.

• For store rum og lokaler beliggende i stueetagen eller kælderen skal der installeres en radondosimeter hver 150 m²

• For store sale og lokaler på andre etager skal der installeres en radondosimeter hver 250 m²

• Brug mindst to radondosimetre pr. bygning og pr. etage

• Mål altid i de rum, hvor du og dine kolleger tilbringer mest tid

Tøv ikke med at kontakte os, hvis du er i tvivl. Vores team af specialister hjælper dig med dit måleprojekt

Radonkonference i Krakow: specifikt fokus på kvaliteten af målinger og analyser

By Nyheder No Comments

Radonova deltog i slutningen af maj i den internationale radonkonference i Krakow. Årets radonkonference var den tredje inden for temaet ”Radon in the Environment”. Eventen var arrangeret af The Institute of Nuclear Physics IFJ-PAN i Krakow.
På konferencen blev en række forskningsprojekter og nye løsninger, som har til formål at mindske de skadelige effekter af radon, præsenteret. Derfor var et af konferencens hovedemner også det europæiske strålebeskyttelsesdirektiv BSS 59/2013/EURATOM. Direktivet blev indført i 2018 og skal bidrage til at beskytte mod de farer, der følger af eksponering for ioniserende stråling.

EU prioriterer kvalitetsarbejdet

Radonovas José-Luis Gutiérrez Villanueva deltog i sin egenskab af sekretær for ERA (European Radon Association). Også Radonovas Tryggve Rönnqvist deltog og holdt en præsentation inden for temaet ”Radon adsorption in detector holder plastic – a source to incorrect calibrations”. På konferencen præsenterede Radonova også den seneste version af ATMOS – verdens mest følsomme radonsniffer.

– Konferencen i Krakow er en af de vigtigste, der afholdes i år. Her mødes forskere og virksomheder fra hele verden og udveksler erfaringer. Derfor var der også en workshop med særskilt fokus på, hvordan radonmålinger gennemføres med højest mulige sikkerhed og pålidelighed. Desuden er kvalitetsaspektet ved radonmålinger meget højt på dagsordenen i EU. På den baggrund vil Radonova som verdens førende radonlaboratorium bidrage med indsigt og erfaring i, hvordan man sikrer kvaliteten ved målinger og analyser af radon, siger José-Luis Gutiérrez Villanueva.

Risici ved radon

Radon er en radioaktiv gas, som dannes naturligt, når stoffet uran-238 henfalder. Radongassen henfalder så til såkaldte radondøtre. Radondøtre er radioaktive metalatomer, der sætter sig i vores luftveje ved indånding. Når dette henfald sker, afgives stråling fra radondøtrene, som kan beskadige cellerne i vores luftveje og lunger. I værste fald kan de forårsage kræft. Ifølge World Health Organization, WHO, er 3 % – 14 % af alle tilfælde af lungekræft forårsaget af radon, afhængigt af hvor man bor, og de anbefaler en grænseværdi for radonindholdet på 100 Bq/m3.

Yderligere information om radon og radonmåling findes her»
Yderligere information om årets radonkonference findes her»

Radonkonference i Krakow

ATMOS: Ny version af verdens letteste og mest følsomme radonsniffer

By Nyheder, Radonmåling No Comments

Radonova Laboratories lancerer en ny version af ATMOS radondetektor. Den nye version vejer 4,5 kg, præsenterer et nyt design, flere nye funktioner og forbedrede softwarefunktioner. Den nye ATMOS er designet til at gøre radonmålinger endnu hurtigere og mere effektive i marken. ATMOS ny version er allerede tilgængelig.
Instrumentet blev udviklet for at imødekomme behovene i et voksende internationalt marked, der kræver moderne, effektive og behagelige instrumenter til radonmåling.

Stigende efterspørgsel efter radonmålinger

Behovet for pålidelige og let anvendelige måleinstrumenter i marken øges, når flere og flere hjem og arbejdspladser oplever stigende radonniveauer.
For at bestemme kilderne til radonindtrængning i indendørs luft har operatøren, der indlæser målingen, derfor brug for et instrument, der er i stand til nøjagtigt og hurtigt at indikere et pålideligt niveau af radon. Derudover er det undertiden nødvendigt at måle radonvariationer hvert minut og i forskellige sammenhænge for at afklare variationer i løbet af dagen. Den nye ATMOS er designet med dette i tankerne og forenkler og optimerer feltarbejdet.

Hurtige og pålidelige målerapporter

ATMOS er unik, fordi det er det mest følsomme og lette instrument, der kan bruges i felten og på laboratoriet.
– Takket være sin kompakte størrelse, lette vægt og generelle bærbarhed kan ATMOS let og hurtigt transporteres fra et sted til et andet. Den opdaterede software gør det nemt at udtrække data og giver dig mulighed for hurtigt at oprette pålidelige målerapporter. Patrik Starck, Radonovas tekniske fysiker og udviklingschef, forklarer, at den nyeste version af ATMOS giver operatører mulighed for at udføre mange flere målinger over en periode end andre instrumenter, der findes på markedet.
– Sammenlignet med tidligere versioner er instrumentet blevet fuldstændigt redesignet. Kun målekammeret forbliver det samme. Til dette emne tilføjer Patrik Starck imidlertid, at målekammeret sandsynligvis var den eneste del af enheden, der teknisk set var den mest gennemførte.

Voksende internationalt marked

Tidligere versioner af ATMOS blev hovedsageligt distribueret i Sverige. Konfronteret med den voksende internationale efterspørgsel har Radonova tilpasset sin produktionskapacitet i virksomhedens fabrik i Uppsala.
– Det er selvfølgelig tilfredsstillende at se efterspørgslen blive international. Den nye ATMOS blev lanceret efter flere års forskning og udvikling. Som et resultat er markedsentusiasme for produktet et konkret bevis på, at flere og flere mennesker og virksomheder anerkender fordelene ved enheden, siger Karl Nilsson, administrerende direktør for Radonova Laboratories.

Nye ATMOS-specifikationer:

-Let og kompakt, hvilket forenkler arbejdet i felten
-Vægt: 4,5 kg Størrelse: 500 x 385 x 220 mm (L x H x B)
-Ny software til redigering af hurtige og sikre målrapporter
-Pulsationskammeret har høj følsomhed og hurtig responstid
Chirp-funktion – vurderer niveauet for indhold i trange rum
-PC-kommunikation via en USB-port
– Historik > 10 år for måledata
Den grundlæggende version af ATMOS fås til en pris af 8 945 € ekskl. moms.

Risici relateret til radon

Radon er en naturlig radioaktiv gas fra opløsningskæden Uranium 238. Fortsætter processen, nedbrydes radon for at danne efterkommere, der har form af radioaktive metalatomer, der kan sætte sig fast i vores luftveje, når radongas indåndes. Når der opstår henfald og en efterkommer danner en ioniserende stråling. Disse udstrålinger er især farlige for cellerne i luftvejene og kan være oprindelsen til udviklingen af en cancer. I Frankrig er radon således ansvarlig for omkring 1900 og 2500 dødsfald af lungekræft. WHO anbefaler derfor at begrænse koncentrationen til 100 Bq / m3 for at begrænse virkningen af radon.

Produktbeskrivelse ATMOS

ATMOS har et integreret affugtningssystem for at sikre, at luftens fugtighedsindhold ikke forstyrrer målingen. Affugteren fungerer under betingelser med mættet fugtighed ved temperaturer op til 40 ° C. ATMOS viser også en tabel over de sidste 10 niveauer målt ved valgt integrationstid. For hver beregnet radonmåling kan brugeren også se usikkerheden, der er forbundet med målingen. ATMOS-affugtning er automatisk og fuldt integreret med instrumentet. Lufttryk, temperatur og luftfugtighed vises på skærmen og registreres for hver måling. Da måleværdien vises live, når en ny måling starter, behøver brugeren ikke at vente til slutningen af målecyklussen for at kende den målte værdi.
ATMOS har en software til analyse af måledata. Den 3,5 tommer berøringsskærm viser:
– radonindholdet i Bq / m³,
– usikkerheden siden målingens start,
– integrationstid, målingstidspunkt,
– klokkeslæt og dato.
Enheden leveres med en rem, en beskyttelsespose, en 24 V DC-adapter og en 3 meter slange med adapter. Læse- og rapporteringssoftwaren kører på Windows og er inkluderet i instrumentet. Softwaren læser måledata, der er gemt i enheden for at evaluere variationer over tid såvel som energispektret. Denne software er kompatibel med ældre versioner af Windows.
ATMOS måler alfahenfald af radon og dets efterkommere. Den er helt ufølsom over for gammastråling. Alfa-strålingen af de forskellige isotoper detekteres. Brugeren kan indstille den ønskede integrationstid. Jo længere varighed, jo mere præcis er målingen. Målingsenergispektret registreres hvert 10. minut under målingen. Dette giver brugeren mulighed for at garantere kvaliteten af måledataene.

For mere information om den nye ATMOS klik her
For mere information om radon og radon måling, klik her

Radonova analyserer knap 30.000 dosiemetre på en uge

By Arbejdsplads, Hjem, Nyheder No Comments

Maj måned er altid et sæsonhøjdepunkt, når Radonova analyserer store mængder radonprøver. I år slog verdens førende radonlaboratorium rekord i antal rapporterede dosimetre på en uge.
Oscar Wännerud er ansvarlig for Radonovas laboratorium og kommenterer højsæsonen således:

– I slutningen af målesæsonen går vi ind i vores mest intensive fase, når Radonova analyserer store mængder indkommende leverancer af radondosimetre. Mange venter gerne til det sidste og afslutter deres måling i slutningen af april, hvilket medfører ekstramange indkommende dosimetre. Vi toppede i uge 20, hvor vi analyserede i alt 29.626 dosimetre. Det er en historisk rekord for Radonova og endnu et udtryk for, at vi er verdensførende inden for radonmåling og analyse.

Øget digitalisering giver fortsat hurtige analysesvar

– Den store udfordring på denne tid af sæsonen er at holde analysetiden nede. Jeg synes generelt, at det lykkes godt for os, selv når der arbejdes på højtryk på laboratoriet. Samtidig er rådet til kunderne, at de registrerer deres oplysninger via Mine sider, så får man altid den kortest mulige analysetid.
– Ud over et engageret og kompetent personale med lang erfaring i radonbranchen er en øget digitalisering og automatisering de vigtigste byggesten, når vi opskalerer virksomheden, samtidig med at vi fastholder kvaliteten.
– Det handler også om at turde udvikle og nogle gange stille spørgsmål til de indarbejdede rutiner. Som regel kan man finde arbejdsgange og processer, der kan gøres endnu smidigere.

Ny lovgivning bidrager

Siden den nye svenske Strålskyddslagen (lov om strålebeskyttelse) trådte i kraft i juni 2018, har landets arbejdsgivere haft ansvaret for at kontrollere radonindholdet på arbejdspladserne.
– Vi har set en tydelig forøgelse, hvor virksomheder vil og skal måle radon i arbejdsmiljøet. Den nye lovgivning har uden tvivl bidraget til, at vi får flere dosimetre at analysere. Med tanke på de sundhedsrisici, som øget radonindhold medfører, føles det godt at være en del af en udvikling, hvor færre mennesker udsættes for forhøjet radonindhold. Budskabet er også, at det er enkelt at måle radon, både for privatpersoner og arbejdsgivere. Vores kundeservice guider gerne dem, der har spørgsmål eller er usikre. Radonova analyserer en betydelig del av verdens radonprøver og har erfaring, som vi gerne deler ud af.
Læs mere om radon og risikoen ved radon her»

Radonova analyserer knap 30.000 detektorer på en uge

Radonova, spydspids for metroRADON-projektet, deler sin erfaring under CARSTs årlige forum

By Nyheder No Comments

Radonova Radon-ekspert José-Luis Gutiérrez Villanueva talte for nylig på den årlige konference for den canadiske sammenslutning af radonforskere og teknologer (CARST). José-Luis var den eneste ikke-nordamerikanske gæst, der deltog i forummet. Vores ekspert kunne således dele sin erhvervede erfaring med metroRADON – Europas største projekt vedrørende radon og måleteknologier.

Interesse og internationalt samarbejde

– Interessen for radon-relaterede spørgsmål og teknologier er voksende i Canada. CARST-konferencen var således en glimrende mulighed for at dele viden med erfarne radon-praktikere, der ligeledes står over for radon-problemet, men under forskellige forhold. Radon er nemlig et område, hvor internationalt samarbejde er afgørende. Radonova ønsker at være involveret i alle initiativer om videndeling. Derfor lægger vi stor vægt på forholdet til CARST og andre organisationer, siger José-Luis Gutiérrez Villanueva.
Radon er et globalt sundhedsproblem, der forårsager 230.000 tilfælde af lungekræft hvert år. Det er således et seriøst emne, som det er vigtigt at investere i.
CARST blev stiftet i 2011. I dag har organisationen mere end 300 medlemmer bestående af en række virksomheder, herunder Radonova. Bill Rounds, formand for Radonova, sidder i CARSTs bestyrelse.
José Luis Gutiérrez Villanueva har arbejdet med radonproblemer i 15 år. Han skrev sin afhandling om “Radonkoncentrationer i jord, luft og vand i en granit-zone: udvikling og instrumentelle målinger ” (Valladolid Universitet, 2008). Han er ekspert i dataanalyse og i radon måleteknikker. José-Luis er også sekretær for European Radon Association og har stor erfaring i internationalt arbejde med radon.

Du kan finde flere oplysninger om radon og radonmåling her»
CARST: Mere information her»
metroRADON: Mere information her»

Radonmåling i vand – Radonova får høje karakterer i EU-test

By Nyheder, Radonmåling No Comments

Radonova Laboratories har i den sammenlignende EU-test ”REM 2018” fået meget gode resultater. Testen gælder radonmåling i vand og sammenligner medvirkende laboratoriers analyseresultat med en referenceværdi. Radonovas analyse havde en afvigelse på 3,8% i gennemsnit i forhold til referenceværdien. Afvigelser på op til 15% bedømmes som et godkendt resultat.

– Dette er en stor, international test, som viser, at Radonovas metode til radonmåling af drikkevand er sikker og har stor nøjagtighed. Radon i vand behøver ikke i sig selv at være et stort problem. Derimod kan radon, som afdunster til indeluften, når man for eksempel tager bad, vasker eller vasker op, udgøre en sundhedsrisiko. Derfor er det vigtigt at gennemføre studier og test af denne type, kommenterer Tryggve Rönnqvist, teknisk chef på Radonova Laboratories,

Den sammenlignende test omfatter i alt 101 medvirkende laboratorier, hvoraf visse har deltaget med mere end en analyse. Testens fulde navn er ”REM 2018 radon-in-water proficiency test”.

Om radon og radonmåling i vand 

Radon i vand afdunster let til luften. Det kan betyde, at radonindholdet i indeluften bliver forøget og giver en øget risiko for lungekræft. Et radonindhold på 1. 000 Bq/l kan tilføre cirka 100 Bq/m³ til indeluften. Det er primært radongas i drikkevand fra bjergborede brønde, der skal måles for at sikre, at de ikke ligger over en grænseværdi på 1.000 Bq/l.

Læs mere om radon og radonmåling her»

Hurtig radonmåling, det rigtige valg ved et ejendomssalg

By Hjem No Comments

Radon er et vigtigt emne, når man sælger hus. At informere køberen om radoniveauet fører ofte til en sundere transaktion. Desværre tillader salgstiden i de fleste tilfælde ikke en traditionel måling over flere måneder. Den kortvarige foranstaltning bliver derefter en interessant løsning. Faktisk giver en korrekt udført kortvarig måling køberen og sælgeren en fuldstændig pålidelig indikation af niveauet for radon

Den mest nøjagtige kortvarige måling i verden

For at imødekomme dette behov har Radonova udviklet verdens mest nøjagtige radondosimeter til kortvarige målinger – Rapidos. Rapidos bruges over hele verden og meget ofte i forbindelse med transaktioner af fast ejendom. Men hvad gør Rapidos bedre end andre radondosimetre?
De vigtigste funktioner, der adskiller Rapidos fra andre dosiemtre, er følgende:
• Evne til at måle lave radonniveauer i størrelsesordenen 50 Bq / m³
• Ekstremt pålideligt resultat sammenlignet med andre løsninger til kortvarig måling
• Sikker og dateret vakuumemballage til levering af sensor
• Den hurtigste analyse- og responstid på markedet

Rapidos kan måle radon med en relativt høj grad af pålidelighed. Dette især takket være målevolumen, der er to til tre gange højere end for andre mærker. Målevolumen er den mængde luft, der er indeholdt i dosiemterkammeret (hvor måleprocessen finder sted). Et større volumen kan måle flere alfapartikler, som dannes når radon henfalder. Dette giver mere komplette og bedre data.

Høj kvalitet på alle niveauer

Evnen til at udføre meget nøjagtige målinger med kort varighed afhænger også af kvaliteten af den film, der bruges til at fremstille dosimetrene. For at sikre en nøjagtig analyse er det desuden vigtigt at minimere eksponeringen af filmen for radon under fremstillings- og emballeringsprocessen (dvs. inden målingens start). Man kalder således de få spor, der er efterladt ved opløsning af radon under denne proces for “baggrundsspor”. Til dette formål stiller Radonova drakoniske krav til renlighed og sporbarhed for at minimere antallet af baggrundsspor på filmene. Tilsvarende er alle dosimetre vakuumpakkede for at undgå at eksponere radondosimetre under levering og opbevaring. Dette gør det let at kontrollere når som helst om en pakke lækker.

Radonova deltager regelmæssigt i forskellige eksterne komparative tests for at garantere en høj og konstant kvalitet. Radonova revideres også årligt af et uafhængigt organ, der udsteder ISO 17025, ISO 9001 og ISO 14001 certificeringer, der kræves til vores aktivitet.

Derudover tilbyder Radonova alle disse kunder den korteste analysetid på markedet. Dette gør det muligt, især under kortvarige målinger, at forkorte tiden mellem ordren og udgaven af analyserapporten endnu mere.

Radon i korte træk

Radon er en usynlig gas fra jorden og findes i den luft, vi indånder. Det nedbrydes og danner efterkommere i form af radioaktive metalatomer. De bliver fanget i vores luftveje og udsender stråling. For eksempel kan indånding af luft med en høj koncentration af radon forårsage lungekræft.

En høj koncentration af radon er den største kræftfremkaldende risiko i den indendørs luftkvalitet. Cirka 230.000 mennesker over hele verden udvikler lungekræft hvert år på grund af høje niveauer af radon.

Klik her for at lære mere om måling af radon i dit hjem

Interkomparative test: Radonova får topkarakterer i PHE-test

By Radonmåling No Comments

Radonova opnår fremragende resultater på PHE-interkomparative test

Radonova laboratorierne har opnået meget gode resultater efter en interkomparativ test udført af det offentlige selskab PHE (Public Health England). Testene blev udført for 5 forskellige radonkoncentrationer. Radonova deltog med to forskellige type dosimetre for hvert koncentrationsniveau, svarende til 10 gennemførte interkomparative målinger. I alle tilfælde afveg Radonovas resultater med mindre end 4% fra referenceværdien, hvilket bekræfter den fremragende kvalitet af vores produkter.

Processen består i at gennemføre 5 forskellige målinger. Disse målinger udføres under atmosfæriske forhold, hvor radonkoncentrationerne er forskellige. Når målingen er afsluttet, sammenlignes resultaterne fra de forskellige dosimetre, der deltager i testen, med det officielle referenceniveau angivet med PHE for hver af de 5 målinger. Særligt imponerende er resultaterne opnået med Duotrak dosimeter fra Radonova. Faktisk viste tre af de fem tests en afvigelse på mindre end 1% sammenlignet med referenceværdien.

En krævende test

Radonova har i flere år deltaget regelmæssigt i denne type interkomparative test. Vores produkter er regelmæssigt i spidsen, men vi har ikke hidtil formået at nå et sådant niveau. Dette er helt sikkert vores bedste resultater hidtil. Vi er meget stolte af disse resultater, som kroner vores fortsatte engagement i udviklingen af kvaliteten af vores radondosimetre såvel som vores instrumenter og målemetoder, erklærer Karl Nilsson, generaldirektør for Radonova Laboratories.

Den interkomparative test af PHE er en af verdens mest krævende tests. Dosimetrene er udsat for meget variable eksponeringer på mellem 137 og 2180 kBqh / m3, hvilket gør dem særligt krævende med hensyn til pålidelighed og funktionalitet. Vi er stolte af fortsat at kunne levere måleudstyr i allerhøjeste kvalitet til vores kunder. Derudover bekræfter disse resultater, at vi fortsat er på forkant med markedet inden for radonmålinger. Kommenterede Tryggve Rönnqvist, radonspecialist på Radonova.

EURADOS opretter en ny arbejdsgruppe dedikeret til radon

By Nyheder No Comments

Den europæiske strålingsdosimetri gruppe (EURADOS) har oprettet en ny arbejdsgruppe. Den vil være specifikt dedikeret til måling af radon. EURADOS ‘aktivitet har altid historisk fokuseret på stråling inden for områderne sundhed og industri. Det øgede fokus på radon forklares dels af konsekvenserne af det nye Euratom-direktiv om grundlæggende standarder (59/2013), der for nylig blev transkriberet i Frankrig i sommeren 2018.

Internationalt samarbejde

José-Luis Gutiérrez Villanueva, radonekspert fra Radonova, deltog for nylig på EURADOS-topmødet i Polen. Han fortæller os om den nye arbejdsgruppe nedsat om radon.
Generelt bliver flere og flere mennesker interesserede i at lære om de skadelige bivirkninger af radon, der for nylig er fremhævet i en ny WHO-rapport. Den nye EURADOS-arbejdsgruppe er et nyt eksempel på internationalt samarbejde og demonstrerer den voksende globale interesse for radon. Gennem videndeling er vi i stigende grad i stand til at forstå problemerne med måling af radon og virkningen af for stor eksponering overfor denne gas. EURADOS arbejde er meget vigtigt. Dette initiativ vil helt sikkert bidrage til at sikre, at flere mennesker har adgang til viden og risici forbundet med radon.
José-Luis Gutiérrez Villanueva har i 15 år arbejdet med problemer knyttet til radon. Han er forfatter til en afhandling om “Radon koncentrationer i jord, luft og vand i en granit-zone: udvikling og instrumentelle målinger” (Valladolid Universitet, 2008). Han er analyse ekspert i radon-måleteknikker. José-Luis har som sekretær for den europæiske radonforening også stor erfaring med internationalt arbejde med radon.

For mere information om EURADOS, besøg www.eurados.org
For at lære mere om radon og radonmåling klik her

Radonkort viser ikke radonindholdet i den enkelte bygning

By Hjem, Nyheder, Radonmåling No Comments

Radonkort er et begreb, som ofte kommer på tale, når man vil undersøge radon. Et radonkort viser på et overordnet plan, i hvilke områder der er risiko for høje radonniveauer. Disse kort findes både på nationalt og regionalt niveau. Problemet med radonkort er dog, at de er et utrolig mangelfuldt redskab, når man vil vide noget om radonindholdet i en bestemt bygning.  

Alligevel ser Radonova oftere og oftere, at privatpersoner og arbejdspladser bruger radonkort til at afgøre radonniveauet i deres indemiljø.

– Radonkort kan anvendes til at foretage en mere grov geografisk inddeling i lav- og højrisikozoner. Derimod er det meget vanskeligt at bruge dem til at drage sikre konklusioner om radonindholdet i en enkelt bygnings indemiljø, kommenterer Karl Nilsson, adm. direktør for Radonova Laboratories.

– De berørte myndigheder og fagfolk har ofte god viden om radonkorts anvendelsesområde. Problemet opstår primært, når almindelige mennesker drager konklusioner om radonindholdet i deres egne boliger.

Derfor viser radonkort ikke radonindholdet i den enkelte bygning

Nedenfor følger nogle af årsagerne til, at radonkort ikke er et pålideligt værktøj til at afgøre radonindholdet i en enkelt bygning.

Radonkort viser ikke lokale variationer

Der bliver foretaget meget få målinger pr. kvadratkilometer for at fremstille et radonkort. Radonindholdet kan variere meget på et så stort område, og der kan endda være stor forskel på ejendomme på samme gade. Radonindholdet inden døre skyldes primært den måde, ejendommen er bygget på, samt luftgennemtrængeligheden i jorden, som kan variere meget lokalt.

Der er ingen standarder for, hvordan radonkort udvikles

For at fremstille et radonkort udarbejdes måledata enten ved at måle radonindholdet i jorden eller ved at bruge data fra indendørs målinger i området. Ved radonmåling i jord er der ingen givet forbindelse mellem indholdet af radon i jorden og radonindholdet i boligen. Der er godt nok en øget risiko ved højt indhold af radon i jorden, men andre faktorer som fx byggeteknik har større betydning. Hvis radonkortet derimod baseres på indendørs målinger, bliver måleresultatet derfor meget afhængig af konstruktionstypen i den bygning, hvor målingen er foretaget. Det behøver imidlertid slet ikke være relevant for en bygning i nærheden.

Radon kan stamme fra byggematerialer

I Norden er brugen af svensk blå beton et klart eksempel på byggematerialers rolle, når radonindholdet skal måles. I Sverige skyldes 15 % af alle forhøjede radonværdier netop blå beton. Et radonkort tager dog ikke hensyn til, hvilke materialer der er anvendt i et byggeri.

Kortene kan bygge på gamle måleværdier

Målte radonindhold har en udløbsdato. En måling, som for eksempel er 15 år gammel, er ikke pålidelig. Der kan i den tid være sket en hel del i og omkring den pågældende ejendom. Ombygning, ændret ventilation og jordarbejde er blot nogle eksempler på faktorer, som i høj grad kan påvirke radonindholdet inden døre. Sundhedsstyrelsen i Danmark anbefaler for eksempel ommåling hvert 10. år.

– Derfor bør man ikke stole på radonkort, hvis man ønsker at kende radonniveauet i en enkelt ejendom. Selvom man bor i et område, som radonkortet definerer som lavrisikozone, kan man have meget høje radonniveauer inden døre. Da radon er den mest almindelige årsag til lungekræft næst efter rygning, er der derfor al mulig grund til ikke kun at gå ud fra denne type kort, når man skal afgøre radonniveauet i hjemmet og på arbejdspladsen, afslutter Karl Nilsson.

Mål i den enkelte ejendom

Den eneste måde at få et pålideligt billede af radonindholdet i indeluft er at måle den. Det kan gøres med lave omkostninger med dosimetre. Radonkort har dog stadig en funktion, i og med at de kan give myndigheder et overblik, som gør det nemmere at prioritere tilsynsarbejdet.

Ofte stillede spørgsmål og svar om radon og radonmåling»

Radon indgangspunkter- Kælder

By Radonmåling No Comments
Kælder
vinduer af lavere kvalitet
Sump pumpe
revner i vægfundament
Fod
Revner i betonplade
Gulvafløb
Støttepæle

Mange boliger har kælderområder. Uanset om det er færdiggjort eller ej, er der altid mulighed for at radon kan komme ind i dit hjem gennem kælderen. Ikke alle huse vil have alle disse radon indgangspunkter, men billedet viser de mest almindelige. Ethvert af disse indgangspunkter kan bidrage til et højt radongasniveau i hjemmet (kælder).

Måling af radon er den eneste måde at vide, om dit hjem har et højt niveau af farligt radongas. Et kræftfremkaldende stof i klasse A, der forårsager lungekræft.

Test dit hjem i dag!

Vejledning til radonmåling på arbejdspladsen

By Arbejdsplads, Nyheder, Radonmåling No Comments

I henhold til EU’s strålingsbeskyttelsesdirektiv, 2013/59 / Euratom, som trådte i kraft i februar 2018, skal arbejdsgiverne fastlægge radonkoncentrationerne på arbejdspladsen og træffe passende foranstaltninger til at behandle radonniveauer over den nationale grænse for radon. Med indførelsen af det nye direktiv opstår der ofte spørgsmål om, hvordan radonovervågning på arbejdspladsen skal håndteres.

Hvordan måler vi radon på arbejdspladsen, og hvad skal vi overveje?

Det er nemt at måle radon. Du bestiller radon dosimetrene, placerer dem, registrerer data på hjemmesiden, indsamler dosimetrene og sender dem til radonlaboratoriet. De sender dereffter en rapport med resultaterne til dig via e-mail eller online. Der er dog flere ting at overveje, såsom hvor mange radon dosimetre er nødvendige for en pålidelig måling. Et andet spørgsmål er, hvordan arbejdet kan udføres så effektivt som muligt. Da de største omkostninger ved radonmåling er den tid, det tager at installere dosimetrene, registrere dataene og derefter hente dem igen, er det afgørende at sikre effektivitet og sikkerhed på alle stadier af processen.

Krav til radonovervågning på en arbejdsplads

For at opnå en effektiv brug af tid og nå frem til en korrekt måling skal den person, der overvåger en arbejdsplads, stille følgende krav til laboratoriet, hvor radon dosimetrene blev købt. Dette gælder, uanset om du selv udfører jobbet eller bruger en ekstern konsulent. Målinger skal tages med radon dosimetre fra et akkrediteret radon laboratorium.

Det er vigtigt at sikre at:

 • Laboratoriet er akkrediteret i henhold til ISO 17025 til måling af radon i indendørs luft
 • Leveringstiden for dosimetre er inden for 2-3 dage efter bestilling
 • Leveringstiden for elektroniske analyserapporter er inden for en (1) uge efter at dosimetrene er modtaget af laboratoriet
 • Laboratoriet har en webapplikation, der tillader indtastning af måledata og resultater, der skal downloades, og at
 • Målinger, der skal filtreres på f.eks. adresse, ejendom navn, ordre kode osv.
 • Konsoliderede rapporter kan downloades i PDF-format
 • Den kan bruges på en tablet eller anden mobil enhed.

Det er også vigtigt at informere dit eget personale om at radonmålingerne foregår. Dette gælder også rengøringspersonalet, hvis tjenesten er outsourcet. Informationsmateriale om radon og de planlagte målinger skal derfor udleveres før overvågningen starter. Radon dosimetre skal placeres sikkert, så de ikke kan flyttes eller på anden måde forstyrres under overvågning (plastik kabler kan f.eks. bruges).

Hvor mange radon dosimetre er nødvendige for at måle radon på arbejdspladsen?

Til radonmåling på arbejdspladsen anbefaler Radonova at følge retningslinjer fra IRMA (International Radon Measurement Association). På den måde vil du også opfylde de nationale krav. Fordelen ved IRMAs retningslinjer er, at deres anbefalede måleprocedure sparer tid.

Følgende steder skal inkluderes ved måling af radon:

 • Lokaler og rum, der regelmæssigt bruges i mere end fire timer i døgnet.
 • Alle underjordiske rum eller kælderlokaler, der anvendes af nogen i mere end 50 timer om året, hvor der er risiko for radonlækage.
 • Eventuelle relevante lokaler / værelser/ rum i kælderen og på stueetagen. I større lokaler skal der installeres mindst en dosimeter pr. 150 m2.
 • På højere etager: Mindst to dosinetre og mindst en pr. 250 m2.

Hvad sker der, hvis du er over referenceværdien?

Hvis det viser sig, at du er over referenceværdien, skal du starte med at måle radonkoncentrationen i arbejdstiden (kortere periode). Du kan f.eks. gøre det med Radonovas Duotrak radon dosimeter. Bemærk: Da arbejdslokaler normalt ventileres mere i arbejdstiden, kan radonniveauet være lavere på dette tidspunkt.

Hvis arbejdspladsen stadig er over referenceværdien, skal du tage skridt til at reducere radonniveauet. Dette gøres normalt ved at kontrollere ventilationen. I disse tilfælde anbefaler vi dog, at du kontakter en radon-konsulent, der kan undersøge, hvor radon kommer fra og foreslå passende handlinger.

arbejdspladsen

Radon som sundhedsrisiko – WHO-rapport

By Nyheder No Comments

I WHO’s seneste rapport ”Guidelines on Housing and Health” beskrives det, hvordan menneskers boliger og sundhed påvirkes af forskellige faktorer. I rapporten beskrives bl.a. radon som en sundhedsrisiko. Rapporten understreger, at radon bør betragtes som et kræftfremkaldende stof på linje med tobaksrøg.

Radonets sundhedsskadelige virkninger understreges bl.a. af, at WHO vil sænke referenceværdien for radon i boliger til 100 Bq/m3. Det er en tredjedel af EURATOMS direktiv 59/2013, hvor grænseværdien er sat til 300 Bq/m³.

Radon forårsager lungekræft

Radon som sundhedsriskiko er et globalt problem, som hvert år menes at forårsage omkring 230.000 tilfælde af lungekræft, som har høj dødelighed. Radonovas måleekspert José-Luis Gutiérrez Villanueva kommenterer den seneste WHO-rapport.

– Det er vigtigt, at radon ikke får særbehandling, men regnes som et forurenende stof på linje med andre. I den henseende er WHO’s rapport tydelig og vigtig. Rapporten beskriver radonets sundhedsskadelige virkning, men også hvordan man kan arbejde med forebyggende tiltag og med at sænke sundhedsskadelige radonniveauer. Da radon forårsager et meget stort antal tilfælde af lungekræft, er det nødvendigt at sige tingene ligeud.

– Samtidig med at radon er et globalt problem, siger WHO’s rapport tydeligt, at radon skal bekæmpes på nationalt niveau. For at det skal være effektivt, har hvert enkelt land brug for et omhyggeligt udarbejdet program, som kan tilpasses til de aktuelle forhold.

José-Luis Gutiérrez Villanueva har arbejdet med radonspørgsmål de seneste 15 år. José-Luis har en doktorgrad inden for “Radon concentrations in soil, air and water in a granitic area: instrumental development and measurements” (University of Valladolid, 2008) og er bl.a. ekspert i analyse af data og forskellige teknikker til radonmåling. Som sekretær i European Radon Association har José-Luis også stor erfaring med det internationale arbejde med radon.

Yderligere information og rapporten ”Guidelines on Housing and Health” kan findes her»

Læs mere om radon og radonmåling her»

Canadisk radonprojekt vælger Radonova til analyse af radonprøver

By Nyheder, Radonmåling No Comments

Svenske Radonova Laboratories har fået til opgave at analysere radonprøver i den store canadiske kampagne “Evict Radon”. Kampagnen har til formål at reducere forekomsten af radon i canadiske hjem og lungekræft som følge af eksponering for radongas. Kampagnen, som gennemføres i provinsen Alberta, ledes af dr. Aaron Goodarzi ved universitet i Calgary.

Radonmålingerne foretages i mindst 90 dage og analyseres i Radonovas laboratorium. Resultaterne skal ligge til grund for fortsatte studier af, hvordan radoneksponering påvirker miljøet og indbyggernes sundhed. I projektet medvirker læger, biologer, geologer, arkitekter og eksperter fra flere andre områder. Det anslås, at et ud af seks hjem i dele af provinsen Alberta er påvirket af radon. Man estimerer, at der hver dag er én indbygger, der får diagnosticeret lungekræft forårsaget af radon.

– Vi er naturligvis stolte over, at et så stort og vigtigt projekt vælger Radonova som partner til analyse af radonmålingerne. Vi ved samtidig, at Radonova er den eneste aktør med en global ISO-certificering, og vi ligger i dag absolut i front hvad angår måling og analyse af radon. I den rolle vil vi altid være en aktiv del i arbejdet for at reducere den sundhedsskadelige eksponering for radon. Kampagnen Evict Radon er særligt vigtig, fordi den er omfattende og meget gennemarbejdet. Det betyder, at den senere kan fungere som en skabelon for lignende projekter, siger Radonova Laboratories adm. direktør Karl Nilsson.

Efter rygning er radon den mest almindelige årsag til lungekræft. Det gør radon til et alvorligt, globalt sundhedsproblem, som hvert år fører til cirka 230.000 tilfælde af lungekræft.

Klik her for at få mere at vide om kampagnen Evict Radon.

Klik her for at få mere at vide om radon og dets risici.

Opkøb giver Radonova et komplet program for måling af radon

By Nyheder No Comments

Med opkøb af radonmåleinstrumentdelen i Gammadata Instrument styrker Radonova Laboratories sin position som førende i verden inden for radonmåling i hjemmet og på arbejdspladser. Opkøbet betyder, at Radonova nu supplerer og udvikler sit program inden for radonmåling med flere avancerede instrumenter og produkter.

Ved at tilbyde et komplet program for måling af radon opfylder Radonova samtidig en øget global efterspørgsel efter pålidelige og effektive radonmålinger i hjemmet og på arbejdspladser.

– Dette giver os adgang til flere produkter, der absolut er på forkant med udviklingen. Blandt andet verdens mest følsomme radonsniffer ATMOS. Med flere instrumenter og produkter kan vi nu tilbyde nye og eksisterende kunder et optimalt radonmålingsprogram, ikke mindst på det hurtigt voksende marked inden for radonmåling på arbejdspladser i Europa, siger Radonova Laboratories adm. direktør Karl Nilsson.

En af Gammadatas grundlæggere, Dag Sedin, har 30 års erfaring med udvikling af instrumenter til strålingsmåling og fungerer som konsulent på Radonova Laboratories. Dag Sedin kommenterer opkøbet:

– Med vores nye ejer er der virkelig gode forudsætninger for at intensivere arbejdet med at levere de bedste radoninstrumenter og radonsensorer på markedet. Radonova er i den henseende en optimal virksomhed til videreudvikling af den nye produktserie, vi har planer om at lancere. Det første er lanceringen af en opdateret version af ATMOS radonsniffer. Radonova har et veludviklet eksportnet, som muliggør en hurtig ekspansion, når vores nye produkter er klar til lancering.

Her kan du læse mere om radon og dets risici.

Antikke selvlysende ure og urskiver afgiver radon

By Hjem, Nyheder, Radonmåling No Comments

I begyldelsen af det 20. århundrede udviklede forskere en måde at blande radium 226 med maling til at skabe ‘radioluminescerende/ selvlysende maling’. Alle var fascinerede af denne opdagelse, der førte til anvendelsen af maling til ure, telefoner og endda flyinstrumenteringspaneler (nu antikke). Der gjorde det muligt for apparaterne at ses i mørke.

Men den ny fundne ide var ikke uden problemer, og i 1925 sagsøgte en gruppe af radiummalere, som senere blev kaldt ʻthe Radium Girlsʼ. Deres arbejdsgiver over sundhedsproblemer, der blev antaget for at stamme fra indtagelse af radium gennem en praksis, der hed at de ‘pegede’ deres pensler. Simpelt sagt, slikkede de børsternes ender for at gøre dem spidse og indtog derfor radiumrester fra børsten. I 1930’erne blev praksisen med at spidse penslerne med munden stoppet. Og hvis forekomsten af ondartede bivirkninger på grund af radium faldt til nul onkring 1950. Dette førte til at de fleste troede, at radium ikke var et problem, medmindre man naturligvis spiste det.

Tres år senere ville forskere fra University of Northampton  finde ud af om “antikke” armbåndsure, væg ure, telefoner mv. Der tidligere var belagt med radiummaling, kunne påvirke radongasniveauerne, da radium naturligt nedbryder og henfader til radongas.

Undersøgelsen blev udført i et lille soveværelse og bestod af at måle radongasniveauet for en basislinje. Derefter tilføje 30 radiums-ure til rummet. For at derefter se, hvor meget radonniveauet ville ændre sig, hvis det overhovedet ændrede sig. Ved gentagelse af testen blev det opdaget, at rummets radonniveau steg til 134 gange EPA anbefalet aktionsniveau.

I den første af denne slags undersøgelser indikererede disse nye data en tidligere ubemærket risiko for at eje, samle og opbevare radium urskive ure eller andre lignende genstande, der typisk blev overtrukket i radium-tilført maling.

Hold roen og tænk før du køber antikke.

Læs den oprindelige artikel her
antikke

Hvorfor er radon farligt?

By Radonmåling No Comments

I forbindelse med køb af hus og ejendomme plejer man at tage en radonmåling. Men hvad er radon egentligt, hvorfor er det nødvendigt at måle det, og hvorfor er det farligt?

Radon

Radon er et grundstof med atomnummer 86 og den kemiske betegnelse Rn. Det er en såkaldt ædelgas, hvilket betyder at den ved stuetemperatur er i gasfasen, og at stoffet radon ikke så nemt reagerer med andre stoffer. Derimod er gassen radon radioaktiv, og henfalder af sig selv. Når radon henfalder, afgives ioniserende stråling, som indeholder farlige alfapartikler.

Ioniserende stråling – farligt

Ioniseringen indebærer, at elektroner udsendes fra en atomkerne ved hjælp af f.eks. stråling. Så bliver atomerne, som tidligere har været neutrale, i stedet til ladede ioner, som kan reagere med andre atomer eller ioner. Sådanne reaktioner kan skade og/eller ændre et DNA-molekyle og forårsage mutationer, kræft og føre til celledød. Af denne årsag er ioniserende stråling, og dermed radon, farligt for mennesker.

Hvorfor udsættes man for radon i huse?

I det normale stadie er radon, som nævnt ovenfor, en gas. Kan man ikke bare lufte radon ud? Jo, på en måde kan man det. Visse typer radonproblemer løses ved ventilation. Desværre ophobes der stadig gas, hvis huset er beliggende på en grund, hvor radongas dannes.

Radon stammer fra en ”henfaldskæde”, dvs. andre radioaktive stoffer henfalder, og danner nye. Tidligere i denne kæde findes blandt andet uran og radium, to radioaktive grundstoffer, som forekommer i visse typer klippe undergrund. I områder med et stort indhold af uran eller radium, vil risikoen for den såkaldte jordradon være højere. Især i bygninger med kælderrum er det normalt med radon, da væggene er mere eksponeret imod den omgivende jord.

Langtidsvirkninger og strålingsdoser

Et forhøjet radonindhold i huse kan give en øget kræftrisiko for især lungekræft. Da man bor og befinder sig i huset i længere tid, kan radon lidt efter lidt give skader. Hvis man ikke ryger, er risikoen dog meget lille. Det anbefales aktuelt, at man ikke bør have et højere radonindhold end 100 Bq/m³ i de rum, man ofte befinder sig i. Hvis værdien er højere, bør man gøre noget ved radonproblemet, f.eks. med ventilation eller tætning mod den indkommende jordradon.

farligt

Radonova anvender datomærkning for endnu mere pålidelig måling

By Arbejdsplads, Nyheder, Radonmåling No Comments

Radonova Laboratories indfører datomærkning på de detektorer, som bruges ved radonmåling. Sammen med den nyligt lancerede vakuumpakning sikrer datomærkningen, at måle- og analysearbejdet kan gennemføres med den størst mulige pålidelighed.

Tryggve Rönnqvist, teknisk chef på Radonova Laboratories, beskriver fordelene ved at datomærke dosimetrene:

– Ved at datomærke hver enkelt emballage øger vi målesikkerheden ved korttidsmålinger yderligere. Hvis man gennemfører en radonmåling på 7-10 dage, og dosimetret inden da har ligget på lager i et år, kan det påvirke måleresultatet. Det bliver ganske enkelt vanskeligere at måle lavere koncentrationer på en pålidelig måde, hvis måletiden er kort og lagringstiden lang. Selv om vi taler om små afvigelser, arbejder vi konstant for at give vores kunder så pålidelige måleresultater som muligt.

Enklere for forhandlere og kunder med eget lager

– Datomærkningen forenkler frem for alt arbejdet for internationale forhandlere og kunder med eget lager af dosimetre. Nu kan man hurtigt se, hvor gamle dosimetrene er og på det grundlag optimere sin lagerlogistik. Ejendomsmæglere er også et godt eksempel på brancher, som har gavn af en klar datomærkning. Her skal målinger ofte gå hurtigt, og mange har derfor eget lager af dosimetre. Med datomærkningen gør vi det nemmere at bruge dosimetrene i den rigtige rækkefølge.

– Selv om vores målinger allerede absolut ligger i toppen, hvad angår pålidelighed, bidrager en tydelig datomærkning af hvert dosimeter og den nyligt indførte vakuumpakning til, at vi kan tilbyde endnu enklere og sikrere radonmålinger.

Radonova Laboratories indførte datomærkning af dosimetrene i november 2018. Den nyligt lancerede vakuumpakning giver en maksimal opbevaringstid for korttidsmålinger på 8 måneder og for langtidsmålinger på 3 år. Radonova anbefaler samtidig, at langtidsmålinger påbegyndes inden for 18 måneder, fordi målesikkerheden stiger, jo hurtigere en måling påbegyndes.

For yderligere information om radon og radonmålinger kan du kontakte os her.

Ecotrak® – radonmåling i jord

By Nyheder, Radonmåling No Comments

Radonova lancerer nyt produkt til sikker radonmåling i jord

Radonova Laboratories lancerer en ny dosimeter, som gør radonmåling i jord sikrere og nemmere. Den nye dosimeteret Ecotrak® kan anvendes før nybygning og ombygning og giver hurtige og mere pålidelige svar på radonindholdet i den pågældende jord. Ecotrak® er, til forskel fra andre almindeligt anvendte jorddetektorer, omfattet af internationale sammenligningstest. Dosimeteret leveres i en beskyttelsespose (Tyvek bag), som beskytter mod fugt, snavs og andre faktorer, der kan påvirke måleresultatet.

 

Det er ikke nødvendigt at indsende Ecotrak® til analyse hurtigt, og den kan i kortere perioder efter indsamling opbevares hos forhandlere. Det giver en nemmere håndtering og betyder, at dosiemetre fra flere forskellige målinger kan sendes til analyse samtidig.

Det er forholdsvist enkelt at måle radon i jord. Udfordringen ligger i at måle på en måde, som giver et pålideligt svar. Det betyder dels, at produktet i sig selv skal have en høj kvalitet og kunne tåle de udfordringer, måling i jord indebærer. Dels bør man bruge et akkrediteret laboratorium, som deltager i internationale test. Det gør det muligt at gennemføre faktabaserede sammenligninger med store mængder referencedata, kommenterer Radonova Laboratories adm. direktør Karl Nilsson.

Med lanceringen af den nye dosiemeter gør vi det nemmere og sikrere end nogensinde at måle radon i jorden. Uanset hvilken type bygning det handler om, ligger der en stor værdi i at have fuld viden om radon indholdet. I visse tilfælde kræver kommunen en undersøgelse af radonniveauet, før der kan gives byggetilladelse. Hvis en måling skulle vise, at man bygger på såkaldt højrisikojord, kan man indbygge radonsikring allerede fra starten, siger Jose Luis Gutierrez Villanueva, produktansvarlig på Radonova Laboratories.

Kort om jordradon

Uran og radium er de to grundstoffer, som bidrager til det niveau af radongas, der findes i jorden. Radongassen varierer meget afhængig af jordtypen. Generelt er radon indholdet ofte højere, jo lettere jordsammensætningen er. Omvendt forhindrer en mere kompakt sammensætning, at radon spreder sig i jorden.

Kort om Ecotrak®

 • Omfattes af krævende, internationale sammenligningsstudier
 • Ikke følsom over for fugt (store vandmængder påvirker dog resultatet)
 • Leveres i beskyttelsespose (Tyvek bag)
 • Kan i kortere perioder indsamles og gemmes (til nemmere håndtering af flere målinger)
 • Måling gennemføres normalt over 1-7 dage
 • Kan bruges til måling hele året (så længe der ikke er frost i jorden)

Det anbefales at måle med mindst tre dosimetre pr. husareal op til 100 m2  der, hvor huset eller bygningen skal stå. Derefter anbefales det at måle med mindst en ekstra dosimeteret pr. 50 m2.

Kontakt Radonova her for at få mere at vide om den nye dosimeteret Ecotrak®.

Ecotrak® er Danmarks første passive radonmåling i jord.

Radonova lancerer helt ny, tæt vakuumpakning til dosimetre

By Nyheder, Radonmåling No Comments

Radonova Laboratories lancerer en ny emballageløsning. Det betyder, at man med nyt udstyr anvender vakuumlukning til de dosimetre, der bruges til radonmåling. Denne vakuumpakning medvirker til en endnu højere kvalitet og sikrer, at målings- og analysearbejdet kan gennemføres uden at lækager påvirker måleresultatet.

Ved radonmåling er det afgørende, at detektorerne kan lukkes på en måde, så prøveresultaterne er pålidelige.

Vakuumpakningen giver en mere effektiv transport og opbevaring

– Ud over at være helt radontæt er den nye vakuumpakning mindre, hvilket giver mere pladsbesparende transporter og effektiv lagring. Det kommer særligt vores forhandlere og internationale kunder til gode. Den nye emballage gavner naturligvis også miljøet, da materialeforbruget er mindre. En anden fordel ved vakuumpakningen er, at det er nemt at opdage, om en pose er blevet beskadiget under transporten. Det siger Radonova Laboratories laboratoriechef Oscar Wännerud.

– Vi har altid vidst, at plastfilmen og emballagen, vi bruger, er af meget høj kvalitet. Ved at bruge nye emballagemaskiner og en mere automatiseret proces, hvor dosimetrene vakuumpakkes, tager vi nu endnu et skridt mod den optimale emballageløsning, afslutter Oscar Wännerud.

De nya förpackningarna införs under november 2018.

WHO vurderer, at op til 14 % af alle lungekræfttilfælde skyldes radon. Læs mere om risikoen ved radon og hvordan man måler radon her.

Vakuumpakning til dosimetre

COIRA vælger radon dosimetre fra Radonova til større international undersøgelse

By Nyheder, Radonmåling No Comments

Radonova Laboratories vil levere radon dosimetre til en større international undersøgelse, der drives af COIRA (Coalition of International Radon Associations). Formålet med projektet er at sammenligne radonmåleresultater opnået af verdens førende overvågningsinstitutioner inden for strålingsbeskyttelse. Projektet startede i august 2018 og varer i to år.

“Dette er et meget vigtigt projekt. Det vil hjælpe os til en mere overenstemmende arbejdsmåde og større præcision i vores arbejde med radonmålinger. COIRA giver et forum for den kollektive globale ekspertise på radon. Vi er glade for at være en aktiv del af dette forum med hensyn til både måleudstyr og viden “, siger Karl Nilsson, medlem af bestyrelsen for COIRA og administrerende direktør i Radonova Laboratories.
coira

Radonovas radonspecialist José-Luis Gutiérrez Villanueva er medlem af projektudvalget. Han er der som ekspert og repræsentant for ERA (European Radon Association), et af projektets videnskabelige koordinatorer (COIRA). Gutiérrez Villanueva er også involveret i arbejdet med at analysere de indsamlede data.

“En sådan omfattende komparativ undersøgelse betyder, at vi kan forvente at få adgang til referenceværktøjer inden for få år. Dette vil gøre radonovervågningen sikrere og mere effektiv”, forklarer han.

COIRA blev dannet i 2015 og har fem medlemsforeninger: ERA (European Radon Association), AARST (American Association of Radon Scientists and Technologists), CARST (Canadian Association of Radon Scientists and Technologists), UKRA (UK Radon Association) og NGRA (Nordic Group of Radon associations).

For mere information om projektet, besøg www.coiraradon.com.

Du kan læse mere om radon og de dermed forbundne risici her. Vi har også sammensat en side med spørgsmål og svar om radon overvågning. Du kan finde den her.

Radonova tilslutter sig metroRADON

By Nyheder, Radonmåling No Comments

Radonova bliver en del af Europas største radon-projekt

Radonova Laboratories har tilsluttet sig metroRADON, Europas største projekt, der studerer radonproblemer og måleudstyr.

Medlemmerne af metroRADON er de førende nationale operatører i Europa og omfatter både virksomheder og forskellige universiteter og forskningsinstitutioner.

Som en del af Interessegruppen vil Radonova bidrage med sin lange erfaring med radonmåling med passive enheder, dvs. forskellige slags sensorer og radon detektorer.

metroRADON

Interessegruppen og projekt metroRADON står for ‘Metrologi til radonovervågning’. Dette radon-projekt finansieres af EMPIR (European Metrology Programme for Innovation and Reseach).
“Det er naturligt for Radonova at spille en aktiv rolle i denne interessegrupp. Problemstillingen om radon behandles stort set fra et globalt perspektiv. Udveksling af erfaringer og forskning har stor betydning for hvert lands evne til at reducere radons skadelige virkninger på sundheden”. Dette siger Radonova Laboratories administrerende direktør Karl Nilsson.

“Radonova har været til adskillige møder med metroRADON i løbet af året og bliver nu et aktivt og effektivt medlem af konsortiet. Vi har til hensigt at bidrage med værdifuld viden inden for radonovervågning, mens vi kigger nærmere på forskning og erfaring fra andre lande, siger Radonova Laboratories radon specialist José-Luis Gutiérrez Villanueva.

For mere information om projektet, besøg www.metroradon.eu.

Du kan læse mere om radon og de dermed forbundne risici her. Vi har også sammensat en side med spørgsmål og svar om radon overvågning. Du kan finde den her.

Hurtig måling eller langtidsmåling – hvordan måler man radon?

By Hjem, Radonmåling No Comments

Radon er en såkaldt ædelgas, som også er radioaktiv, dvs. den afgiver en ioniserende stråling. Hvis mennesker udsættes for for meget af denne stråling på arbejdspladsen eller i hjemmet, kan det føre til celleskader og dermed kræft. Det estimeres, at op mod 14 % af alle tilfælde af lungekræft i verden hovedsageligt skyldes radon. Beskyt dig selv ved at måle med hurtig måling eller langtidsmåling.

Radon kommer fra jorden

Radon forekommer naturligt i jorden, da radon dannes fra henfald af uran. Radon påvirker mest huse, som har kælderrum eller som på anden måde har en direkte forbindelse med jorden.

Radon måles med dosimetre

Normalt måler man radon ved hjælp af såkaldte radondosimetre. Det er små dosimetre, som man placerer rundt om i ejendommen eller på arbejdspladsen i en vis tidsperiode. Dette for at se hvad radonværdierne er for lige netop de rum, målingerne tages i.

Det betyder, at det er bedst at placere radondosimetre i rum hvor man befinder sig meget, såsom soveværelser og dagligstuer. I det rum, hvor man selv eller mennesker i nærheden tilbringer mest tid, kan det være en god ide at placere to dosimetre på forskellige steder i rummet, for at få en så nøjagtig måling som muligt.

Hurtig måling eller langtidsmåling

Der er to forskellige slags dosimetre, som man kan anvende til radonmåling. Den første af disse er dosimeteret som tager langtidsmålinger, og det er den, de fleste kender til. Ved en såkaldt langtidsmåling får man en årsmiddelværdi for radonniveauet i luften indendørs. Det er kun muligt at langtidsmåle radon i løbet af vinterhalvåret, da man ikke lufter ud lige så tit som om sommeren, så radonniveauet koncentreres, hvorved målingen optimeres. Langtidsmålinger tager cirka to til tre måneder at udføre, og man skal blot placere dosimetrene og lade dem være i hele tidsperioden, og derefter sende dosimetrene tilbage til laboratoriet.

Hvis du ikke har den tid, det tager at langtidsmåle, findes der også dosimetre, som giver en hurtig måling. Disse dosimetre giver ikke den gennemsnitlige mængde radon på et år, men de kan give en hurtig indikation om, hvor udsat ejendommen er for radon. Disse dosimetre passer til dem, som gerne vil købe hus eller en anden ejendom. Hurtigmålingerne tager op til 10 dage at udføre, og kan tages på et hvilket som helst tidspunkt i løbet af året.

Efter målingen

Når tidsperioden for de udvalgte dosimetre er ovre, sender man bare dosimetrene ind. Derefter får man en fuldstændig rapport over resultaterne. Det tager sædvanligvis kun en uge at sende dem ud.

hurtig

Radonova lancerer ny webapplikation

By Nyheder No Comments

Radonova lancerer ny webapplikation

-Information i realtid og helt ny grænseflade

Radonova Laboratories lancerer en ny version af sin webapplikation til kunder og partnere – RadOnline. Den nye webapplikation har en helt ny, intuitiv grænseflade. Den giver brugerne sikker adgang til rapporter, måleopgaver og andre data, som opdateres i realtid.

Formålet med den nye applikation er at gøre det endnu nemmere at bruge Radonovas ydelser inden for radonmåling og analyse af radonprøver. Den nye version af RadOnline gør både overordnet og detaljeret information sikkert tilgængelig. Dette uanset om der logges på via pc, smartphone eller anden mobil enhed. Webapplikationen har også fået en enklere navigering med effektive søge-, filter- og eksportfunktioner.

– Ved at koble ”Mine sider” til Radonovas database giver vi kunderne den nemmeste og hurtigst mulige adgang til den information, de søger. Samtidig har vi udviklet den seneste version med henblik på at gøre den til et effektivt hjælpemiddel i både store og små måleprojekter. Det er også vigtigt at give en positiv kundeoplevelse i alle led. Med den nye RadOnline vil vi matche pålidelige radonmålinger og topkvalitet med endnu bedre service til vores kunder, siger Radonova Laboratories adm. direktør Karl Nilsson.v

Kort om den nye webapplikation

 • Bedre overblik og mulighed for nemt at indtaste oplysninger om målinger og downloade resultatet
 • Filtrere målinger på fx adresse, ejendomsbetegnelse, ordrenummer, m.m.
 • Downloade samlede rapporter i pdf-format
 • Fleksibelt design, der tilpasser sig efter den anvendte enhed

Historik, information og igangværende måleopgaver er uændrede og tilgængelige for Radonovas kunder og partnere via den nye webapplikation.

Yderligere information om den nye webapplikation kan fås hos Radonovas salgsafdeling via e-mail kundservice@radonova.se.

Radonovas radonmålinger vurderes højt hos Europas førende måleinstitut for strålebeskyttelse

By Hjem, Nyheder, Radonmåling No Comments
Radonova Laboratories har opnået meget gode resultater i referencetest udført af det statslige tyske BfS (Bundesamt für Strahlenschutz). Sammenlignende test af fire forskellige radonprøver viser, at Radonovas resultater i samtlige tilfælde afveg mindre end ti procent fra de respektive referenceværdier. BfS er Europas førende aktør inden for kalibrering af radonmåleudstyr. De er også en af de få, som er akkrediteret til kalibrering ud fra ISO 17025 standard.    

Den aktuelle test indebærer, at radondoser eksponeres for forskellige niveauer af radon. Derefter sammenlignes med de officielle referenceværdier, der angives af BfS.

– Radonova har i flere år jævnligt medvirket ved denne type sammenlignende test, og vi får generelt gode resultater. BfS seneste testresultat er samtidig et vigtigt bevis på, at vi helt klart er på forkanten, hvad angår pålidelige radonmålinger, siger Radonova Laboratories adm. direktør Karl Nilsson.

– BfS sammenlignende test er nogle af de skrappeste, der findes. De stiller ekstremt høje krav i alle led. Vi er naturligvis glade for at få vores kapacitet bekræftet af en aktør som BfS. Det er vigtigt, at vores kunder altid forbinder Radonova med den højeste kvalitet og pålidelighed. Det kommenterer Radonova Laboratories radonspecialist José-Luis Gutiérrez Villanueva.

test

Radonovas radonmålinger vurderes højt hos Europas førende måleinstitut for strålebeskyttelse

By Hjem No Comments

Radonova Laboratories har opnået meget gode resultater i referencetest udført af det statslige tyske BfS (Bundesamt für Strahlenschutz). Sammenlignende test af fire forskellige radonprøver viser, at Radonovas resultater i samtlige tilfælde afveg mindre end ti procent fra de respektive referenceværdier. BfS er Europas førende aktør inden for kalibrering af radonmåleudstyr og en af de få, som er akkrediteret til kalibrering ud fra ISO 17025 standard.    

Den aktuelle test indebærer, at radondoser eksponeres for forskellige niveauer af radon, som derefter sammenlignes med de officielle referenceværdier, der angives af BfS.

– Radonova har i flere år jævnligt medvirket ved denne type sammenlignende test, og vi får generelt gode resultater. BfS seneste testresultat er samtidig et vigtigt bevis på, at vi helt klart er på forkanten, hvad angår pålidelige radonmålinger, siger Radonova Laboratories adm. direktør Karl Nilsson.

– BfS sammenlignende test er nogle af de skrappeste, der findes. De stiller ekstremt høje krav i alle led, og vi er naturligvis glade for at få vores kapacitet bekræftet af en aktør som BfS. Det er vigtigt, at vores kunder altid forbinder Radonova med den højeste kvalitet og pålidelighed, kommenterer Radonova Laboratories radonspecialist José-Luis Gutiérrez Villanueva.

Hvorfor forekommer radon i boligområder, og hvor kommer radon fra?

By Hjem No Comments

Når man ejer et hus eller vil købe hus tales der ofte om en radonværdi, og at den skal kontrolleres af helbredsårsager. Men hvor kommer radon fra?

Radon er en gas, som forekommer naturligt i jordbunden og i klippegrunden. Det er en såkaldt ædelgas og et grundstof med betegnelsen Rn og atomnummer 86 i det periodiske system. Den egenskab, der gør radon dårligt for helbredet, er at stoffet er radioaktivt. Radioaktivitet betyder, at stoffer afgiver stråling, såkaldt ioniserende stråling, som påvirker det biologiske system. Grundstoffet radon er en del af en henfaldskæde, hvor blandt andet grundstofferne uran og radium (som også er radioaktive) indgår.

Den ioniserende stråling kan skade cellerne og forårsage celledød, samt forstyrre DNA-molekyler i kroppen, hvilket kan føre til mutationer og dermed kræft. Især er lungekræft en kræftform, som kan føres tilbage til radonbestråling.

Hvor kommer radon fra i boliger?

Radon stammer oprindeligt fra uran og radium, som forekommer naturligt i klippegrunden. Hvis man bygger et hus på sådanne jordarter, og især hvis huset desuden har en kælder, kan man få problemer med radon. De dele af bygningen, som har kontakt med jorden, kan slippe radon ind fra omgivelserne, hvis de ikke er tætte.

Undersøgelse og måling

Det er nemt at måle og udrede radon i sin bolig. Et radonlaboratorium hjælper ved at udsende måledåser for radon, som simpelthen hænges op i loftet i de rum, man gerne vil måle radon i. Målingen skal finde sted over en periode på nogle måneder, og derefter sendes radondåserne til laboratoriet for analyse, og man får en radonværdi for hvert rum. Det anbefales at en radon måling over grænsen på 100 Bq/m3 resulterer i billige og enkle tiltag men er værdien højere (200 Bq/mm3 eller over) anbefales radonsug eller tilsvarende mere effektive metoder for ventilering.

Global undersøgelse bekræfter de skadelige konsekvenser af radon-lungekræft

Hvorfor forekommer radon i boligområder, og hvor kommer radon fra?

By Hjem, Nyheder No Comments

Når man ejer et hus eller vil købe hus tales der ofte om en radonværdi. Især at den skal kontrolleres af helbredsårsager. Men hvor kommer radon fra?

Radon er en gas, som forekommer naturligt i jordbunden og i klippegrunden. Det er en såkaldt ædelgas og et grundstof med betegnelsen Rn og atomnummer 86 i det periodiske system. Den egenskab, der gør radon dårligt for helbredet, er at stoffet er radioaktivt. Radioaktivitet betyder, at stoffer afgiver stråling, såkaldt ioniserende stråling, som påvirker det biologiske system. Grundstoffet radon er en del af en henfaldskæde. Hvor blandt andet grundstofferne uran og radium (som også er radioaktive) indgår.

Den ioniserende stråling kan skade cellerne og forårsage celledød, samt forstyrre DNA-molekyler i kroppen, hvilket kan føre til mutationer og dermed kræft. Især er lungekræft en kræftform, som kan føres tilbage til radonbestråling.

Hvor kommer radon fra i boliger?

Radon stammer oprindeligt fra uran og radium, som forekommer naturligt i klippegrunden. Hvis man bygger et hus på sådanne jordarter, og især hvis huset desuden har en kælder, kan man få problemer med radon. De dele af bygningen, som har kontakt med jorden, kan slippe radon ind fra omgivelserne, hvis de ikke er tætte.

Undersøgelse og måling

Det er nemt at måle og udrede radon i sin bolig. Et radonlaboratorium hjælper ved at udsende måledåser for radon, som simpelthen hænges op i loftet i de rum, man gerne vil måle radon i. Målingen skal finde sted over en periode på nogle måneder, og derefter sendes radondåserne til laboratoriet for analyse, og man får en radonværdi for hvert rum. Det anbefales at en radon måling over grænsen på 100 Bq/m3 resulterer i billige og enkle tiltag men er værdien højere (200 Bq/m3 eller over) anbefales radonsug eller tilsvarende mere effektive metoder for ventilering.

hvor

Globalt studie bekræfter de sundhedsskadelige konsekvenser af radon

By Nyheder, Radonmåling No Comments

Globalt studie bekræfter de sundhedsskadelige konsekvenser af radon

Et studie baseret på data fra 66 lande, som præsenteres i Environmental Health Studies (EHP), bekræfter, at der er en tydelig sammenhæng mellem eksponering for radon og risikoen for lungekræft. Opdaterede data fra 2012 viser, at der i det år var cirka 226.000 dødsfald på grund af radonrelateret lungekræft. Det svarer til, at cirka 3 % af alle kræftrelaterede dødsfald skyldes radon.

– Efter rygning er radon den mest almindelige årsag til lungekræft. Det gør radon til et alvorligt, globalt sundhedsproblem, som skal bekæmpes med viden og moderne teknik. Dette kommenterer Radonova Laboratories adm. direktør Karl Nilsson.

– I dag er det muligt at påvise og afhjælpe en stor del af de sundhedsskadelige niveauer af radon. Men det kræver, at mange lande tager radonspørgsmålet mere alvorligt. I Sverige og USA er vi forholdsvis langt fremme i arbejdet med bekæmpelse af radoneksponering. Samtidig har andre dele af verden slet ikke taget sig af problemet på den måde, der er nødvendig for at nedsætte sundhedsrisikoen og antallet af dødsfald, siger Karl Nilsson.

Studiet blev fremlagt i nr. 5 (2018) af EHP og er tilgængeligt her »  ehp.niehs.nih.gov/EHP2503

Vigtigt – måle radon uanset hvor du bor

By Hjem, Radonmåling No Comments

I Danmark findes der radonkort, der viser hvilke områder i landet der er mere eller mindre udsatte for radon. Mange mennesker måler derfor ikke radon, fordi de tror, ​​at de bor i et radonfrit område. Næsten alle danskere er udsat for radon, og der kan forekomme betydelige lokale forskelle inden for individuelle boligområder. Undersøgelser udført af Radonova har bekræftet at dette er tilfældet hvor resultaterne fra samtlige boligområder blev undersøgt. Det er derfor altid vigtigt at måle radon hvor man bor og ikke stole på radonkort.

Hvorfor er der så store lokale forskelle i radonindhold?

Det skyldes variationer i radon i jorden og måden bygningerne er bygget på, samt hvilke vedligeholdelser eller ombygninger der er blevet foretaget.

Niveauerne af radon i jorden afhænger af faktorer som hvor meget elementerne uran og radium er til stede i klippetyperne og dermed også jordtyperne hvor husene bliver bygget. Radongas dannes af disse elementer og transporteres gennem jordlagene ved hjælp af luften og grundvandet. Det betyder for eksempel, at der er større risiko for radon i bygninger bygget på sand og grus. Disse meget porøse jordtyper indeholder store mængder luft, der derfor nemmere kan transportere radon op i bygninger.

Vigtigt – Hvor trænger radon ind i huse?

Radon fra jorden kan trænge ind i huse og boligblokke på mange forskellige måder. Uforseglede huller til indgange af strømforsyninger og vandforsyninger muliggør at radon trænger ind i bygningen. Eller betonplade i fundamentet med revner kan også forsage at radon trænger ind.

Disse årsager betyder, at der kan være betydelige lokale variationer i radonindholdet i boligområder. Derfor er det altid vigtigt at måle radonindholdet i inde-luften, uanset hvor du bor, og om du bor i et hus eller i en boligblok.

Vigtigt